Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn: 
„Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta i gminy Niemodlin oraz dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta Niemodlina”

Ogłoszenie o zamówieniu

PDFOgłoszenie.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

PDFSIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ:

DOCFORMULARZE OFERTOWE.doc

PDFwzór UMOWY.pdf

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

PDFzawiadomienie - str..pdf