Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

" Przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków dzieciom i młodzieży
z placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Niemodlin"

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie.pdf (190,00KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
PDFSIWZ.pdf (261,50KB)

Załączniki do SIWZ:
DOCZałącznik Nr 1 wykaz usług.doc (34,00KB)
DOCZałącznik nr 2 oświadczenie o spełnianiu warunków.doc (30,00KB)
DOCZałącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (29,00KB)
DOCZałącznik Nr 4 wzór oferty.doc (39,00KB)
DOCZałącznik nr 5 wyliczenie wartości oferty.doc (40,00KB)
DOCZałącznik nr 6 podwykonawcy.doc (37,00KB)
DOCZałącznik Nr 7 wzór umowy.doc (69,00KB)
DOCZałącznik Nr 8 zobowiązanie.doc (36,50KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie - strona.pdf (217,44KB)