Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

"Świadczenie usług pocztowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Niemodlin w latach 2014 - 2015"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie - str..pdf (408,90KB)

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie.pdf (168,73KB)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
PDFSIWZ.pdf (254,21KB)

Załączniki do SIWZ:
DOCZał. nr 1 do SIWZ wzór OFERTY.doc (39,00KB)
DOCZał. nr 2 do SiWZ oświadczenie spełnianie warunków.doc (29,00KB)
DOCZał.nr 3 do SIWZ oświadczenie brak podstaw do wykluczenia.doc (28,00KB)
DOCZał. nr 4 do SIWZ formularz cenowy.doc (107,50KB)
DOCZał.nr 5 podwykonawcy.doc (37,00KB)
DOCZał.r 6 do SIWZ zobowiązanie.doc (35,00KB)

Wyjaśnienia treści SIWZ:
PDFwyjaśnienia 13.12.2013.pdf (169,28KB)