Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin

Niemodlin, dnia 02 czerwca 2011 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA NIEMODLINA

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin”


Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 20.06.2011r. – 02.08.2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, w godzinach: 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.07.2011 r. w budynku Urzędu Miejskiego w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, o godz. 12ºº.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) osoby prawne, fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Niemodlina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.09.2011 r.

Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 46 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w okresie wyłożenia do publicznego wglądu zapewnia się możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmiany studium, z możliwościązapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, w miejscu i terminach podanych powyżej.
Zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej do dnia 02.09.2011r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Niemodlina.
 

BURMISTRZ
/-/
Mirosław Stankiewicz


 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

Metryczka
  • opublikowano:
    03-06-2011 08:47
    przez: Witold Kuriata
  • zmodyfikowano:
    03-06-2011 08:50
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl