Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dzierżawa nieruchomości

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami


Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego , II piętro, pok.37
tel. 77/4 606 295 wewn. 222
 
Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości ze wskazaniem numeru ewidencyjnego nieruchomości podanego w wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, podanego do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie ul. Boh. Powst. Śl. 37.
Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.
Nieruchomości oddane w dzierżawę na czas oznaczony do 3 miesięcy nie wymagają umieszczenia na wykazie.
2) Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości innej, niż umieszczona na wykazie (niezbędne jest wskazanie we wniosku numeru ewidencyjnego nieruchomości, obręb geodezyjnego, celu i czasu dzierżawy)
3) Załączniki:
- Mapa ewidencyjna lub zasadnicza terenu będącego przedmiotem wniosku.

Opłaty:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej

Czas załatwienia sprawy:
1. Pozytywne rozpatrzenie wniosku powoduje wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę nieruchomości.
2. Wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej jest możliwe wyłącznie na czas oznaczony do 3 lat.
3. Obowiązujące przepisy nie powodują wiążących terminów załatwienia wniosku.
4. Nie przysługuje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilno-prawnym. Spory powstałe na tle realizacji umowy rozstrzygnąć może wyłącznie właściwy sąd powszechny.


Inne ważne informacje
W przypadku braku kompletu dokumentów bądź uzyskania stosownych zezwoleń wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Opłata za dzierżawiony grunt będzie ustalona zgodnie z przyjętymi stawkami czynszu dzierżawnego.

Formularze do pobrania:
DOCWniosek o wydzierżawienie.doc

 

Podmiot udostępniający: Urzad Miejski w Niemodlinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Halina Grębowiec
Data wytworzenia: 2013-12-02