Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Dzierżawa nieruchomości

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI

 Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz 651)

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego , II piętro, pok.37
tel. 77/4 606 295 wewn. 222
 
Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości ze wskazaniem numeru ewidencyjnego nieruchomości podanego w wykazie nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, podanego do publicznej wiadomości w drodze ogłoszenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie ul. Boh. Powst. Śl. 37.
Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.
Nieruchomości oddane w dzierżawę na czas oznaczony do 3 miesięcy nie wymagają umieszczenia na wykazie.
2) Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości innej, niż umieszczona na wykazie (niezbędne jest wskazanie we wniosku numeru ewidencyjnego nieruchomości, obręb geodezyjnego, celu i czasu dzierżawy)
3) Załączniki:
- Mapa ewidencyjna lub zasadnicza terenu będącego przedmiotem wniosku.

Opłaty:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej

Czas załatwienia sprawy:
1. Pozytywne rozpatrzenie wniosku powoduje wszczęcie postępowania przetargowego na dzierżawę nieruchomości.
2. Wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej jest możliwe wyłącznie na czas oznaczony do 3 lat.
3. Obowiązujące przepisy nie powodują wiążących terminów załatwienia wniosku.
4. Nie przysługuje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilno-prawnym. Spory powstałe na tle realizacji umowy rozstrzygnąć może wyłącznie właściwy sąd powszechny.

Inne ważne informacje
W przypadku braku kompletu dokumentów bądź uzyskania stosownych zezwoleń wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Opłata za dzierżawiony grunt będzie ustalona zgodnie z przyjętymi stawkami czynszu dzierżawnego.

Formularze do pobrania:
DOCWniosek o wydzierżawienie.doc


 

Podmiot udostępniający: Urzad Miejski w Niemodlinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Halina Grębowiec
Data wytworzenia: 2013-12-02
Metryczka
  • opublikowano:
    30-04-2014 20:18
    przez: Renata Szewczyk
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl