Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny

Niemodlin, dnia 15 września 2010r.
Nr RŚN 7146-2/10
O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Niemodlina ogłasza
I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y
na sprzedaż lokalu użytkowego – garażu o powierzchni 14,40m² położonego przy Rynku 25, 25a w Niemodlinie wraz z udziałem wynoszącym 24/1000
w nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt – działkę nr 489 oraz części budynku
i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Nieruchomość zapisana w KW nr OP1O/00089466/8. Stanowi własność Gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań.
Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego śródmieścia miasta Niemodlinia nieruchomość położona na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową rodzinną lub zbiorową z dopuszczeniem nieuciążliwych usług. Położona jest w strefie ochronnej zabytkowego układu urbanistycznego.
Garaż będący przedmiotem zbycia znajduje się na I kondygnacji budynku usytuowanego w południowej części nieruchomości (wjazd od ulicy Drzymały).
Do lokalu przynależy udział we współwłasności działki nr 489 o powierzchni
0,0659 ha, km. 8 wynoszący 24/1000 wraz z udziałem we współwłasności części wspólnych budynków posadowionych na tej działce.
Teren uzbrojony w sieć wodociągową i elektroenergetyczną.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 8.000,00 zł.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 800,00 zł. Wadium należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 21 października 2010r.- do godz.1400 lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003 prowadzone przez Bank Spółdzielczy O/Niemodlin. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (tel.774606-295 do 7 (pok. nr 36) tut. Urzędu.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 października 2010r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie o godz. 1120.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie ustalonym przez Gminę, wpłacone wadium ulega przepadkowi.
 

Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl