Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny

Niemodlin, dnia 12 października 2010r.


O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Niemodlina działając zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) oraz z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 z 2004 r, poz.2108)

ogłasza I  n i e o g r a n i c z o n y  p r z e t a r g u  s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie w rejonie ul. Gościejowickiej oznaczonej nr działki 1016/32 k.m. 12 o powierzchni 0,0145 ha.
Nieruchomość ta stanowi własność Gminy Niemodlin. Posiada księgę wieczystą
KW nr OP1O/00077445/6; wolna od obciążeń i zobowiązań.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Niemodlina teren oznaczony jest symbolem PP, S – tereny działalności produkcyjnej tereny magazynowo-składowe.
Nieruchomość poprzez ustanowienie służebności przejazdu przez działkę nr 1016/33 będzie miała zapewniony dostęp do drogi publicznej.
Teren posiada dostęp do sieci wodociągowej i elektro-energetycznej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Nieruchomościami (tel.774606-295 do 7); pokój nr 35 tut. Urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium
w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium należy wpłacać
w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie lub na konto bankowe nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003 w terminie do 10 listopada 2010r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
W przypadku firm osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć wyciąg
z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych
do reprezentacji.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 listopada 2010r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie o godz. 11.00.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności
na wskazane konto. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie umowy nabycia prawa własności w terminie ustalonym przez Gminę i notariusza powoduje przepadek wpłaconego wadium.
 

Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl