Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Niemodlina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Niemodlina ogłasza II  n i e o g r a n i c z o n y    p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie przy ul. Opolskiej, w skład której wchodzą działki nr: 1023/5, 1023/6 i 1023/7 k.m. 12 o łącznej powierzchni 2,8438 ha; KW nr OP1O/00076415/0.
Nieruchomość ta stanowi własność Gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań. Aktualnie nieużytkowana. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-przemysłowych przy ul. Opolskiej działki nr 1023/5 i 1023/7 znajdują się na terenach przeznaczonych pod funkcje usługowe i wytwórczo-przemysłowe. Natomiast działka nr 1023/6 położona jest na terenie przeznaczonym na drogę dojazdową. Plan zakazuje lokalizacji obiektów o szkodliwym oddziaływaniu na środowisko oraz nakazuje wykonanie pasów zieleni i drogi wewnętrznej zgodnie z rysunkiem planu.
Położona jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej – drogi krajowej Opole-Nysa,
w odległości ok. 4 km od węzła autostrady A-4 w Prądach.
Teren posiada uzbrojenie w sieć wodociągową i elektryczną. W trakcie realizacji sieć kanalizacji sanitarnej. Dostęp do mediów od strony ul. Opolskiej.
      Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych 00/100).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
Szczegółowy opis i wycena zbywanej nieruchomości znajduje się w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie (pok. nr 36). Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (tel. 774606-295 do 7) tut. Urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium
w pieniądzu w wysokości 100.000,00 zł. Wadium należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003 w terminie do 24 stycznia  2011r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
W przypadku firm osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r.
o nabywaniu przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. nr 167, poz. 1758 z pózn. zm.)
Przetarg odbędzie się w dniu 28 stycznia 2011r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie o godz. 1000.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie: zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie umowy nabycia prawa własności w terminie ustalonym przez Gminę i notariusza powoduje przepadek wpłaconego wadium.