Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Niemodlina ogłasza
I    p r z e t a r g     u s t n y     n i e o g r a n i c z o n y
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 o powierzchni 89,00 m2 położonego w budynku nr 26 przy ul. Opolskiej w Niemodlinie wraz z udziałem wynoszącym 40/27% (4027/10000) w nieruchomości wspólnej, którą stanowi: działka nr 977 o powierzchni 0,0904 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.
Nieruchomość ta stanowi własność Gminy Niemodlin. Posiada księgę wieczystą KW nr OP1O/00054615/2; wolna od obciążeń i zobowiązań. Budynek ujęty jest w ewidencji zabytków.
      Lokal mieszkalny będący przedmiotem zbycia znajduje się na parterze budynku, składa się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki wraz z pomieszczeniami przynależnymi - piwnicą nr 2 o powierzchni 19,05 m² i piwnicą nr 3 o powierzchni 23,99 m².
Lokal wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną, gazową i energetyczną.
Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal jest budynkiem o dwóch kondygnacjach naziemnych z poddaszem użytkowym całkowice podpiwniczony.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Niemodlina nieruchomość jest położona na terenach przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej
z przewagą zabudowy wielorodzinnej. 
Cena wywoławcza wynosi: 97.000,00zł. (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych).
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 10.000,00 zł ( dziesięć tysięcy złotych ) Wadium należy wpłacać w terminie do 11 stycznia 2011 r. na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
W przypadku firm osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć wyciąg
z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (tel.(77) 4606-295 do 7 wew. 209; pok. nr 35) tut. Urzędu.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2011 r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie o godz. 11.00
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
     zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
     zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystapi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym przez Gminę wpłacone wadium ulega przepadkowi.