Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Niemodlina ogłasza
I   n i e o g r a n i c z o n y    p r z e t a r g      u s t n y  
 
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie przy ul. Reymonta oznaczonej nr działki 997/10 k.m. 11 o powierzchni 0,0130 ha.
Nieruchomość ta stanowi własność Gminy Niemodlin. Posiada księgę wieczystą KW nr OP1O/00076253/6 wolna od obciążeń i zobowiązań. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Niemodlina teren oznaczony jest symbolem MW – tereny mieszkaniowe o przewadze zabudowy wielorodzinnej.
Nieruchomość poprzez ustanowienie służebności przejazdu przez działkę nr 997/11 będzie miała zapewniony dostęp do drogi publicznej. Teren posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i elektro-energetycznej.
      Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 13.000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 22%.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych). Wadium należy wpłacać w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie lub na konto bankowe nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003 w terminie do 11 stycznia 2011r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
W przypadku firm osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (tel.774606-295 do 7); pokój nr 35 tut. Urzędu.
Przetarg odbędzie się w dniu 14 stycznia 2011r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie o godz. 1140.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
     zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie umowy nabycia prawa własności w terminie ustalonym przez Gminę i notariusza powoduje przepadek wpłaconego wadium.