Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza I przetarg nieograniczony ustny

Niemodlin, dnia 15 lutego 2011r.

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Niemodlina działając zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) oraz z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(Dz. U. nr 207 z 2004 r, poz.2108) ogłasza I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Góra, oznaczonej nr działki 179/2 o powierzchni 0,2448 ha (RV-0,0500, PsIV- 0,0800, B-PsIV – 0,1148) , k.m.3.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr OP1O/00094311/3. Stanowi własność Gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań.
Położona na obszarze nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań do planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemodlin połozona jest na terenie przeznaczonym na cele zabudowy mieszkaniowej w obszarze zabudowy wsi.
Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej utwardzonej.
Teren posiada uzbrojenie w sieć elektro-energetyczną i wodociągową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 32.000,00 zł. (słownie: trzydzieści dwa tysięce złotych)
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych). Wadium należy wpłacać w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 18 marca 2011r.- do godz.1400 lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 35 (tel.(77) 4606-295 do 7) tut. Urzędu.
Przetarg odbędzie się w dniu 23 marca 2011r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie o godz. 1000.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie umowy nabycia prawa własności
w terminie ustalonym przez Gminę i notariusza powoduje przepadek wpłaconego wadium.
 

Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl