Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) - zwanej dalej "ustawą" na wykonanie zamówienia pn: 
 "Przebudowa dróg gminnych Śródmieścia Niemodlina"

PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFSIWZ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

DOCFORMULARZE OFERTOWE - zał. nr 1-7.doc

PDFWZÓR UMOWY z kartą gwarancyjną.pdf

Branża DROGOWA

PROJEKT

Niweleta  PDFniweleta Drzymały 1.pdf PDFniweleta Drzymały 2.pdf PDFniweleta Drzymały 3.pdf PDFniweleta Kilińskiego 1.pdf PDFniweleta Kilińskiego 2.pdf PDFniweleta Kilińskiego 3.pdf PDFniweleta Krótka.pdf PDFniweleta Lompy.pdf PDFniweleta Lwicka.pdf PDFniweleta Podwale 1.pdf PDFniweleta Podwale 2.pdf PDFniweleta Podwale 3.pdf PDFniweleta Spółdzielcza.pdf PDFniweleta Strażacka.pdf PDFniweleta Strażacka 2.pdf PDFniweleta Szewska.pdf

Przekroje  PDFprzekrój 1-1.pdf PDFprzekrój 2-2.pdf PDFprzekrój AA.pdf PDFprzekrój BB.pdf PDFprzekrój CC.pdf PDFprzekrój DD.pdf PDFprzekrój EE.pdf PDFprzekrój FF.pdf PDFprzekrój GG.pdf PDFprzekrój HH.pdf PDFprzekrój II.pdf PDFprzekrój JJ.pdf PDFprzekrój KK.pdf PDFprzekrój LL.pdf PDFprzekrój MM.pdf PDFprzekrój NN.pdf PDFprzekrój OO.pdf PDFprzekrój PP.pdf PDFprzekrój RR.pdf PDFprzekrój SS.pdf PDFprzekrój TT.pdf PDFprzekrój UU.pdf PDFprzekrój WW.pdf PDFprzekrój ZZ.pdf

PDFOpis techniczny.pdf PDFOpis techniczny oznakowanie docelowe.pdf GIForganizacja docelowa.gif PDFszczegól wbudowania krawężnika drogowego.pdf PDFszczególy wbudowania obrzeża.pdf PDFszczegół wbudowania krawężnika najazdowego.pdf PDFwidok ogólny zjazdu.pdf GIFzagospodarowanie.gif GIFzud 1.gif GIFzud 2.gif

PRZEDMIAR   PDFNiemodlin-przebud dr gminnych-przedmiar.pdf

SPECYFIKACJA TECHNICZNA     DOCD.01.01.01 Roboty pomiarowe.doc DOCD.01.02.04-Roboty rozbiórkowe.doc DOCD.03.02.01a-Regulacja urz obcych.doc DOCD.04.01.01 Koryto+profilowanie.doc DOCD.04.02.01-Warstwy odsączające i odcinające.doc DOCD.04.04.00-Podbud z kruszyw.Wymag ogólne.doc DOCD.04.04.02-Podbudowa z kruszywa łamanego.doc DOCD.05.03.11-Frezowanie nawierzchni.doc DOCD.05.03.23a-Naw z beton kostki bruk dla dróg i ulic lok oraz placów i chodników.doc DOCD.07.01.01-Oznakowanie poziome.doc DOCD.07.02.01 Oznakowanie pionowe.doc DOCD.07.05.01 Bariery ochronne stalowe.doc DOCD.08.01.01-Krawężniki betonowe.doc DOCD.08.03.01-Obrzeża betonowe.doc DOCD-M-00.00.00-Wymagania ogólne.doc DOCOkładka SST Niemodlin.doc DOCspis treści Niemodlin.doc

KANALIZACJA DESZCZOWA   PDFKD-Niemodlin-PB-metryka.pdf PDFKD-Niemodlin-PB-opis.pdf PDFKD-Niemodlin-PB-plan-1-v-2.pdf PDFKD-Niemodlin-PB-plan-2-v-2.pdf PDFKD-Niemodlin-PB-profile.pdf PDFKD-Niemodlin-PB-spis-zawartości.pdf PDFKD-Niemodlin-SST-metryka.pdf PDFKD-Niemodlin-SST-opis.pdf PDFKD-Niemodlin-wytyczne-wymiany-KD-metryka.pdf PDFKD-Niemodlin-wytyczne-wymiany-KD-opis.pdf PDFKD-Niemodlin-wytyczne-wymiany-KD-orientacja.pdf PDFKD-Niemodlin-wytyczne-wymiany-KD-plan-v-2.pdf

OŚWIETLENIE

 PROJEKT    PDFbioz.pdf PDFdziałki.pdf PDFprojekt budowlany.pdf PDFProjekt oświetlenia rys.1.pdf PDFProjekt oświetlenia rys.2.pdf PDFProjekt oświetlenia rys.3.pdf PDFProjekt oświetlenia rys.4.pdf PDFrys 5-10.pdf PDFrys.11.pdf PDFrys.12.pdf PDFzalozenia wyjsciowe.pdf

PRZEDMIAR    JPEGPrzedmiar str1.jpeg  JPEGPrzedmiar str2.jpeg JPEGPrzedmiar str3.jpeg

SPECYFIKACJA TECHNICZNA    PDFspecyfikacja techniczna.pdf

ROBOTY ELEKTRYCZNE

Przedmiar   PDFPRZEDMIAR ROBÓT.pdf

ROZBIÓRKA b. budynku

PROJEKT    PDFBIOZ.pdf PDFInwentaryzacja foto.pdf PDFOpis robót.pdf JPEGusytuowanie.jpeg

PRZEDMIAR   PDFNiemodlin-rozbiórka_przedmiar.pdf

SPECYFIKACJA TECHNICZNA   PDFST 0.0. wymagania ogólne.pdf PDFSTB 0.1 roboty rozbiórkowe i demontazowe.pdf

WYJAŚNIENIA treści SIWZ

DOCWyjaśnienie treści SIWZ 7.03.2011r..doc

DOCWyjaśnienie treści SIWZ 15.03.2011.doc

DOCWyjaśnienie treści SIWZ 21.03.2011.doc

ZMIANA treści SIWZ

DOCZMIANA treści SIWZ 7.03.2011r..doc

PDFPrzedmiar 129-Niemodlin-przebudowa dróg gminnych.pdf

Uzgodnienia      JPEG1.jpeg   JPEG1a.jpeg   JPEG2.jpeg    JPEG3.jpeg  JPEG4.jpeg    JPEG5.jpeg    JPEG6.jpeg    JPEG6a.jpeg


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
DOCZawiadomienie - str..doc


 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl