Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza I nieograniczony przetarg ustny

 O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Niemodlina ogłasza

I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y
na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Niemodlinie przy ul. Opolskiej, oznaczonej nr działki 1023/5 k.m. 12 o powierzchni 0,6043 ha; KW nr OP1O/00076415/0. 
 

Nieruchomość ta stanowi własność Gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań. Aktualnie nieużytkowana. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów usługowo-przemysłowych przy ul. Opolskiej działka nr 1023/5 znajduje się na terenie przeznaczonym pod funkcje usługowe i wytwórczo-przemysłowe. Plan zakazuje lokalizacji obiektów o szkodliwym oddziaływaniu na środowisko.
Położona jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej – drogi krajowej Opole-Nysa,
w odległości ok. 4 km od węzła autostrady A-4 w Prądach.
Teren posiada uzbrojenie w sieć wodociągową i elektryczną. Dostęp do mediów od strony ul. Opolskiej. Sieć kanalizacyjna w trakcie budowy.
      Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100).
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
Szczegółowy opis i wycena zbywanej nieruchomości znajduje się w Urzędzie Miejskim
w Niemodlinie (pok. nr 36). Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (tel.774606-295do 7) tut. Urzędu.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium
w pieniądzu w wysokości 60.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003 w terminie do 5 września 2011r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
W przypadku firm osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r.
o nabywaniu przez cudzoziemców (Dz. U. z 2004r. nr 167, poz. 1758 z pózn. zm.)
Przetarg odbędzie się w dniu 9 września 2011r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie o godz. 1000.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:     zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,     zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie umowy nabycia prawa własności w terminie ustalonym przez Gminę i notariusza powoduje przepadek wpłaconego wadium.

 

Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl