Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

"Utworzenie, utrzymanie i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy NIemodlin"

Ogłoszenie o zamówieniu: przekazano do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dn. 28.05.2013r.

PDFogłoszenie PSZOK.pdf

PDFogłoszenie PSZOK- informacje dodatkowe.pdf

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami:

PDFsiwz.pdf

PDFUmowa - projekt.pdf

DOCFORMULARZE OFERTOWE.doc

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

PDFzawiadomienie o unieważnieniu.pdf

 

Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl