Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn: 

"Kanalizacja obszarów wiejskich -etap II - budowa kanalizacji sanitarnej
w Wydrowicach"  

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie - str..pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFOgłoszenie.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
PDFSIWZ Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf

Załączniki SIWZ:
DOCFORMULARZE OFERTOWE - załączniki.doc
PDFWZÓR UMOWY z kartą gwarancyjną.pdf

Branża sanitarna:
PDFPrzedmiar robót sanit..pdf
PDFS.S.T. Kan. Sanit. Wydrowice.pdf
PDFProjekt wykonawczy cz.opisowa.pdf
PDF2.ZAGOSPODAROWANIE TERENU Wydrowice .pdf
PDF3.ZAGOSPODAROWANIE TERENU Wydrowice.pdf
PDF4.ZAGOSPODAROWANIE TERENU Wydrowice.pdf
PDF5.ZAGOSPODAROWANIE TERENU Wydrowice (2).pdf
PDF6.ZAGOSPODAROWANIE TERENU Wydrowice .pdf
PDF7.ZAGOSPODAROWANIE TERENY Wydrowice .pdf
PDF8 Profile KS 1,2 RYS, 8.pdf
PDF9.Profile KS.3.pdf
PDF10.Profile KS 4,5. .pdf
PDF11.Profile RT.pdf
PDF12.Zagospodarowanie terenu PW-1.pdf
PDF13.Zagospodarowanie terenu PW-2.pdf
PDF14.Zagospodarowanie terenu PW-3.pdf
PDF15.Zagospodarowanie terenu PW-4.pdf
PDF16.Przepompownia PW-1 Technologia (.pdf
PDF17.Przepompownia PW-2 Technologia (.pdf
PDF18.Przepompownia PW-3 Technologia.pdf
PDF19.Przepompownia PW-4 Technologia .pdf
PDF20.Posadowienie przepompowni ścieków.pdf
PDF21. Ogrodzenie .pdf
PDF22. Konstrukcja nawierzchni .pdf
PDF23 Studzienka rewizyjna BS.pdf
PDF24 Studnie 425.pdf
PDF25. Studnia połączeniowa Sp-1.pdf
PDF26 Studnia połączeniowa Sp-2, 3.pdf
PDF27 Studnia rozprężna 1200 .pdf
PDF28 Schemat przewiertu pdf.pdf
PDF29 Schemat zabezpieczeń.pdf

Branża elektryczna:
PDFPrzedmiar robót elektr..pdf
PDFOgólna Specyfikacja techniczna - elektr..pdf
PDFSzczegółowa Specyfikacja techniczna - elektr..pdf
PDFProjekt techniczny - elektryka Wlz 1.pdf
PDFProjekt techniczny - elektryka Wlz 2.pdf

Geologia:
PDFGeologia Wydrowice.pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ:
PDFwyjaśnienie treści SIWZ-str. 09.07.2013.pdf
PDFwyjaśnienie treści SIWZ-str. 16.07.2013.pdf
PDFwyjaśnienie treści SIWZ - str. 19.07.2013.pdf

Uzgodnienia:
PDF1. UZGODNIENIE Z WZMiUW.pdf
PDF2. UZGODNIENIE ZUDP.pdf
PDF3. WARUNKI TECHNICZNE str1.pdf
PDF4.WARUNKI TECHNICZNE str2.pdf
PDF5. DECYZJA ZDW.pdf

Profil kanału tłocznego - wersja poprawiona:
PDFProfile RT - wersja poprawiona.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl