Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

"Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości gminnych niezamieszkałych z terenu Gminy Niemodlin"

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie - str..pdf

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dnia 29.04.2014 r.
PDFogłoszenie o zamówieniu.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
PDFSIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ:
PDFOpis przedmiotu zamówienia.pdf
PDFzał. nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia.pdf
PDFzał. nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia.pdf
PDFzał. nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia - po zmianie.pdf
PDFzał. nr 3 do Opisu przedmiotu zamówienia.pdf
PDFzał. nr 4 do Opisu przedmiotu zamówienia.pdf
DOCZał.nr 1 formularz oferty.doc
DOCZał.nr 2 oświadcz. spełnianie warunków.doc
DOCZał.nr 3 oświadcz. brak podstaw do wykluczenia.doc
DOCZał.nr 4 wykaz usług.doc
DOCZał.nr 5 podwykonawcy.doc
DOCZał.nr 6 zobowiązanie.doc
PDFZał.nr 7 - wzór umowy.pdf

Zmiana treści SIWZ:
PDFzmiana 19.05.2014r..doc.pdf
PDFzał. nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia - po zmianie.pdf
 

Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl