Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemodlinie ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

„Dożywianie dzieci i młodzieży z placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Niemodlin”

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie.pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ)

PDFSIWZ.pdf

Załączniki do SIWZ:
DOCZałącznik Nr 1 - wykaz usług.doc
DOCZałącznik nr 2 - oświadczenie spełnianie warunków.doc
DOCZałącznik nr 3 - oświadczenie brak podstaw do wykluczenia.doc
DOCZałącznik Nr 4 - wzór OFERTY.doc
DOCZałącznik nr 5 - wyliczenie wartości oferty.doc
DOCZałącznik nr 6 - podwykonawcy.doc
PDFZałącznik Nr 7 - wzór umowy.pdf
DOCZałącznik Nr 8 - zobowiązanie.doc

Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl