Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza I ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości przetarg ustny

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Niemodlina działając zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t.Dz. U. z 2014 r., poz.518 ze zmianami) oraz z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości
(j.t Dz. U. z 2004 r., poz.1490 ze.zmianami) ogłasza

I ograniczony do właścicieli sąsiednich nieruchomości przetarg ustnyna sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Graczach, oznaczonej nr działki 325/1 o powierzchni 0,0643 ha (RV – 0,0643 ha) , k.m. 2.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr OP1O/00100711/3. Stanowi własność Gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań.
Nieruchomość położona jest na obszarze nieposiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemodlin, teren działki przeznaczony jest pod budownictwo zagrodowe i agroturystykę. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi. Dostęp poprzez działki nr 328/2, 325/2, 324/2, 328/1 i 324/1. Brak uzbrojenia.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 21.500,00 zł.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które są właścicielami sąsiednich nieruchomości, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 2.000,00 zł. Wadium należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 13 marca 2015r.- do godz.1300 lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego – pok. nr 37 (tel.77 4606295 do 297, wew.222) tut. Urzędu.
Uczestnik przetargu może zapoznać się z regulaminem przeprowadzania przetargów, dostępnym w pokoju nr 36 i 37 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.
Przetarg odbędzie się w dniu 19 marca 2015r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie o godz. 11.20.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie umowy nabycia prawa własności
w terminie ustalonym przez Gminę i notariusza powoduje przepadek wpłaconego wadium.

Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl