Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza przetarg nieograniczony

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
- zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

„Ochrona wód powierzchniowych zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Bory Niemodlińskie – budowa kanalizacji sanitarnej w Niemodlinie - etap VII wraz z wymianą sieci i przyłączy wodociągowych na ul. Brzeskiej, Podgórnej i 700-lecia Niemodlina”

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
PDFzawiadomienie o wyborze - str..pdf

Ogłoszenie o zamówieniu
PDFogłoszenie.pdf
Ogłoszenie zmieniające
PDFogłoszenie zmieniające1.pdf
PDFogłoszenie zmieniające2.pdf

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (tzw. SIWZ):
PDFSIWZ kanalizacja etap VII.pdf

Załączniki do SIWZ:
DOCZał.nr 1 formularz oferty.doc
DOCZał.nr 2 oświadcz. spełnianie warunków.doc
DOCZał.nr 3 oświadcz. brak podstaw do wykluczenia.doc
DOCZał.nr 4 wykaz osób.doc
DOCZał.nr 5 wykaz robót budowlanych.doc
DOCZał.nr 6 zobowiązanie.doc
DOCZał.nr 7 podwykonawcy.doc
PDFZał.nr 8 wzór umowy.pdf

Przedmiary robót:
PDFPRZEDMIAR Brzeska, Podgórna, Boczna.pdf
PDFPRZEDMIAR Brzeska - cz. elektryczna.pdf
PDFPRZEDMIAR Boczna - cz. elektryczna.pdf
PDFPRZEDMIAR 700-lecia, Zielona.pdf
PDFPRZEDMIAR 700-lecia - elektryka.pdf
PDFPRZEDMIAR Parkowa, Wojska Polskiego.pdf
PDFPRZEDMIAR Parkowa - cz. elektr.pdf

Dokumentacja projektowa, uzgodnienia - ulice: Brzeska, Podgórna, Boczna:
PDFPROJEKT Wykonawczy Brzeska, Podgórna, Boczna.pdf PDFK.S. PLAN ZAGOSPODAROWANIA - Brzeska, Podgórna.pdf PDFK.S.Brzeska, Podgórna - ZAGOSPODAROWANIE TERENU.pdf PDFKonstrukcja nawierzchni RYS NR - 21.pdf PDFMapa K.S. Brzeska, Podgórna.pdf PDFMAPA POGLĄDOWA RYS.NR 1..pdf PDFOgrodzenie przepompowni RYS. NR - 20.pdf PDFPLAN ZAGOSPDAROWANIA TERENU Brzeska, Podgórna- WODOCIĄG RYS NR 6..pdf PDFPLAN ZAGOSPODAROWANIA - Brzeska, Boczna.pdf PDFPosadowienie przepompowni RYS.NR - 14..pdf ZIPPROFILE K.S..zip PDFPROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEPOMPOWNI RYS.NR - 15..pdf PDFPrzepmpownia-technologia Boczna .pdf PDFPRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW - WYPOSAŻENIE TECHNOLOGICZNE RYS.NR - 113.pdf PDFSchemat przewiertu RYS.NR 23..pdf PDFSCHEMAT ZABEZPIECZEŃ RYS.NR - 22.pdf PDFStudnia rozprężna RYS NR - 24..pdf PDFStudnia wodomierzowa RYS.NR - 19.pdf PDFSTUDZIENKA 425 mm - RYS.NR - 17..pdf PDFSTUDZIENKA BETONOWA 1200 mm RYS.NR - 16..pdf PDFSTUDZIENKA PRZELOTOEA RYS NR - 18 (1).pdf PDFW. PLAN ZAGOSPODAROWANIA - Brzeska, Podgórna WODOCIĄG.pdf PDFW. PLAN ZAGOSPODAROWANIA - Podgórna, Brzeska rys. nr 5 WODOCIĄG.pdf PDFZAG. Pp - Boczna.pdf
Elektryka: PDFPROJEKT Brzeska - cz. elektryczna.pdf  PDFPROJEKT Boczna - cz. elektryczna.pdf     
Uzgodnienia: PDFUzgodnienie1 Z.G.K.i M. Niemodlin.pdf PDFUzgodnienie2 Z.G.K.i M. Niemodlin.pdf PDFUzgodnienie GDDK i A.pdf PDFUzgodnienie P.Z.U.D..pdf PDFUzgodnienie Urząd Miejski Niemodlin.pdf PDFUzgodnienie Z.D.P. w Opolu str.1..pdf PDFUzgodnienie Z.D.P. w Opolu str.2..pdf PDFUzgodnienie Z.D.P. w Opolu str.3..pdf PDFUzgodnienie Z.D.P. w Opolu str.4..pdf
Geologia: PDFGEOLOGIA Brzeska, Podgórna, Boczna, Wojska Polskiego, Parkowa.pdf

Dokumentacja projektowa, uzgodnienia - ulice: 700-lecia Niemodlina, Zielona:
PDFPROJEKT 700-lecia, Zielona.pdf PDF1 NIEMODLIN PROJEKT ZAGOSPOPDAROWANIA.pdf PDF2. NIEMODLIN PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf PDF3. NIEMODLIN PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1).pdf PDF4. NIEMODLIN PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1).pdf ZIP6,7,8 PROFILE 700-lecia, Zielona.zip PDF9. ZAG. P-1 .pdf PDF10, Przepompownia - technologia .pdf PDF11 Studzienka rewizyjna BS.dwg 1000 .pdf PDF12 Studnie 425 .pdf PDF13 Ogrodzenie .pdf PDF14 Konstrukcja nawierzchni .pdf PDF15 Schemat zabezpieczeń .pdf PDF16 Schemat przewiertu.pdf PDF17 Studnia rozprężna .pdf PDF18. Płyta fundamentowa .pdf
Uzgodnienia: ZIPUzgodnienia i decyzje.zip
Geologia: PDFgeologia ul. 700-lecia, Zielona 1.pdf PDFgeologia ul. 700-lecia, Zielona 2.pdf PDFgeologia ul. 700-lecia, Zielona 3.pdf PDFgeologia ul. 700-lecia, Zielona 4.pdf PDFgeologia ul. 700-lecia, Zielona 5.pdf PDFgeologia ul. 700-lecia, Zielona 6.pdf
Elektryka: PDFPROJEKT bud.wyk. 700-lecia - elektryka.pdf

Dokumentacja projektowa, uzgodnienia - ulice: Parkowa, Wojska Polskiego:
PDFPROJEKT Parkowa, Wojska Polskiego.pdf PDF1 Mapa pogladowa Model.pdf PDF2 PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf PDF3 PLAN SYTUACYJNY.pdf PDF4 PLAN SYTUACYJNY.pdf ZIP5,6,7,8,9 PROFILE.zip PDF10 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI RYS. NR 5.pdf PDF11 PROJEKT POSADOWIENIA P.Ś. RYS. NR 7.pdf PDF12 PRZEPOMPOWNIA SCIEKÓW SIECIOWA - TECHNOLOGIA.pdf PDF13 PRZYDOMOWA P. Ś.pdf PDF14 Studzienka rewizyjna BS.dwg 1200.pdf PDF15 STUDNIA 425 mm.pdf PDF16 Studnia rozprężna .pdf PDF17 Ogrodzenie .pdf PDF18 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.pdf PDF19 Schemat przewiertu.pdf PDF20 Schemat zabezpieczeń.pdf
Uzgodnienia: PDFUzgodnienie G.D.D.K i A. Opole str 1..pdf PDFUzgodnienie G.D.D.K. i A. Opole str.2..pdf PDFUzgodnienie G.D.D.K i A Opole str.3..pdf PDFUzgodnienie G.D.D.K. i A. Opole str.4..pdf PDFUzgodnienie P.Z.U.D.P..pdf PDFUzgodnienie W.Z.M. i U.W. Opole.pdf PDFUzgodnienie Z.G.K I M. Niemodlin.pdf
Elektryka: PDFPROJEKT Parkowa - cz. elektryczna.pdf

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót:
PDFSST Brzeska, Podgórna, Boczna.pdf
PDFSST Brzeska - cz. elektryczna.pdf
PDFSST1 Boczna - elektryka.pdf
PDFSST2 Boczna - elektryka.pdf
PDFSST 700-lecia, Zielona.pdf
PDFSST 700-lecia - elektryka.pdf
PDFSST Parkowa, Wojska Polskiego.pdf
PDFSST Parkowa - cz. elektr..pdf

Zmiany treści SIWZ:
PDFzmiana treści SIWZ nr 1 23.04.2015.pdf
PDFzmiana treści SIWZ nr2 30.04.2015.pdf

Wyjaśnienia treści SIWZ:
wyjaśnienia nr 1
PDFwyjaśnienie treści SIWZ 1.pdf
PDFprzedmiar zamienny - roboty drogowe ul. Parkowa.pdf
PDFzagospodarowanie terenu1 ul.Parkowa.pdf
PDFzagospodarowanie terenu2 ul.Parkowa.pdf
uzupełnienie wyjaśnień treści SIWZ 1
PDFuzupełnienie Wyjaśnień treści SIWZ 1.pdf
PDFprzedmiar zmieniony - roboty drogowe ul. Brzeska.pdf
PDF5 Profil KS-1.pdf
wyjaśnienia nr 2
PDFwyjaśnienie treści SIWZ 2.pdf
PDFStudnia wodomierzowa rys.nr 19 - po korekcie.pdf
wyjaśnienia nr 3
PDFwyjaśnienie treści SIWZ 3.pdf

 

Uwaga Wykonawcy!
Zmiana warunku udziału w postępowaniu oraz terminu składania i otwarcia ofert.


 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl