Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na usługi geodezyjne świadczone na potrzeby gminy Niemodlin w 2011r

Niemodlin, dnia 15 lutego 2011.


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na usługi geodezyjne świadczone na potrzeby gminy Niemodlin w 2011r. obejmujące:
1. Wznowienie punktów granicznych,
2. Podział nieruchomości – na dwie i więcej nieruchomości.
Wymienione wyżej rodzaje robót winny być wykonane w następujących terminach liczonych od otrzymania pojedynczego zlecenia na określony rodzaj prac:
Ad. 1 –30 dni,
Ad. 2 – 60 dni.
Oferta winna zawierać:
1. imię, nazwisko i adres oferenta lub nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna,
2. przedmiot oferty /określenie przedmiotu robót/,
3. zryczałtowaną cenę realizacji usługi obejmującą podatek VAT dla poszczególnych rodzajów robót:
• poz. 1 – cena za 1 punkt i każdy następny,
• poz. 2 – cena podziału za pierwsze 2 działki i za każdą następną,
4. określenie warunków i terminów płatności.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Usługi w ramach wyżej opisanych prac nie podlegają ustawie Prawo zamówień publicznych, gdyż ich wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO co odpowiada kwocie 53.746,00 zł
Do oferty należy dołączyć kserokopie uprawnień geodezyjnych.
Druk oferty można otrzymać w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 35 tut. Urzędu (tel. (774606295 do 7 wew. 209).
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie (pok. nr 26) w terminie do dnia 4 marca 2011r. do godz. 12°°.
Na kopercie należy umieścić:
• nazwę oferenta,
• napis – Oferta na wykonanie usług geodezyjnych w 2011.

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Metryczka
  • opublikowano:
    17-02-2011 15:03
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl