Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie prac związanych z ustaleniem wartości nieruchomości w 2011 roku na terenie miastaNiemodlin, dnia 15 lutego 2011r.


O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Niemodlina zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie prac związanych z ustaleniem wartości nieruchomości w 2011 roku na terenie miasta i gminy Niemodlin (z ewentualną inwentaryzacją częściową budynków),tj. wykonywanie jednej z następujących prac:
1. wycena lokalu z pomieszczeniami przynależnymi (bądź bez pomieszczeń przynależnych – zależne od zapisu w KW) wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt oraz części budynku, budowle i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, z inwentaryzacją kondygnacji, na której znajduje się lokal i pomieszczenia przynależne, wykonywane na potrzeby wydania zaświadczenia o samodzielności lokali oraz wpisu do KW,
2. wycena lokalu z pomieszczeniami przynależnymi (bądź bez pomieszczeń przynależnych – zależne od zapisu w KW) wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącej grunt oraz części budynku, budowle i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, bez inwentaryzacji,
3. wycena nieruchomości niezabudowanej do sprzedaży w trybie przetargowym lub bezprzetargowym,
4. wycena nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym lub mieszkalnym,
5. wycena garażu, budynku gospodarczego wraz z wyceną gruntu,
6. wycena działki gruntu do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego (bądź dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności lub aktualizacji opłaty za użytkowanie wieczyste),
7. wycena nieruchomości w celu naliczenia opłat planistycznych,
8. wycena nieruchomości w celu naliczenia opłat adiacenckich.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Usługi w ramach wyżej opisanych prac nie podlegają ustawie Prawo zamówień publicznych, gdyż ich wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 EURO co odpowiada kwocie 53.746,00 zł
Termin wykonania zadania – 2 tygodnie od dnia otrzymania zlecenia (zlecenie jednorazowe obejmować będzie maksymalnie 5 nieruchomości).
W przypadku wyceny lokalu: dwa tygodnie na sporządzenie inwentaryzacji i przygotowanie dokumentacji do uzyskania zaświadczenia o samodzielności lokalu oraz dwa tygodnie na sporządzenie wyceny lokalu.
Do oferty należy dołączyć kserokopię uprawnień rzeczoznawcy majątkowego.
Druk oferty można otrzymać w Wydziale Rolnictwa Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 35 tut. Urzędu (tel. (774606295 do 7 wew. 209).
Oferty należy składać w terminie do 4 marca 2011r. do godz. 12°° w zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie (pok. nr 26) z napisem „Oferta - wycena nieruchomości”.

 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)
Metryczka
  • opublikowano:
    25-02-2011 08:21
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl