Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Gminne Centrum Reagowania

Gminne Centrum Reagowania
Inspektor Zenon Romańczukiewicz

ul. Boh.Powst.Śl. 37, pokój 63 (III piętro)
49-100 Niemodlin,
Telefon: 77/4 606-295 wewn.218
e-mail: gcr@niemodlin.pl

Zakres zadań  GCR określa  Regulamin Organizacyjny Urzędu: 

§ 31.

1. Gminne Centrum Reagowania – symbol GCR realizuje zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, sprawy wojskowych i obronnych kraju.
2. Bieżące zadania wynikające w sytuacjach kryzysowych mogą być realizowane również przez wyznaczonych przez Burmistrza pracowników, przy czym pracownik GCR sprawuje nadzór nad ich realizacją i koordynacją tych działań.
3. Realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej dotyczy w szczególności:
1) planowania działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej,
2) przygotowywanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania,
3) opracowywanie planu obrony cywilnej Gminy oraz nadzór nad opracowywaniem planów obrony podmiotów gospodarczych
i innych jednostek organizacyjnych,
4) udział w kierowaniu przygotowaniem ewakuacji (przyjęcia) ludności oraz koordynowanie tych działań,
5) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej oraz podejmowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań,
6) planowanie i realizacja zaopatrywania w sprzęt i środki przeznaczonych do akcji przeciwpowodziowej,
7) koordynowanie przedsięwzięć w zakresie integracji sił do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków żywiołowych i ochrony środowiska.
4. Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych kraju dotyczy w szczególności:
1) planowania zadań obronnych, w tym opracowanie i aktualizacja dokumentacji obronnej,
2) realizowania przedsięwzięć wynikających ze współpracy cywilno-wojskowej oraz obowiązków państwa gospodarza na rzecz wojsk sojuszniczych (HNS),
3) opracowania dokumentacji stanowiska kierowania na okres wewnętrznego i zewnętrznego zagrożenia państwa, a także na czas wojny oraz udział w organizacji stanowiska kierowania,
4) planowania, organizacji i kontroli szkolenia obronnego,
5) opracowywania dokumentów planistycznych z zakresu spraw obronnych,
6) załatwianie spraw związanych z natychmiastowym uzupełnieniem sił zbrojnych – akcja kurierska.
5. Realizacja zadań z zakresu spraw wojskowych dotyczy w szczególności:
1) planowanie i nakładanie świadczeń rzeczowych i osobistych,
2) prowadzenie rejestracji oraz udział w przygotowaniu kwalifikacji wojskowej,
3) prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o uznaniu poborowych  i żołnierzy za posiadających na utrzymaniu członka rodziny, stwierdzanie konieczności sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny oraz przyznawanie zasiłków i innych świadczeń dla żołnierzy i ich rodzin z tytułu pełnienia służby wojskowej,
4) współpraca z organami wojskowymi /WKU/.
6. Stała współpraca w zakresie reagowania kryzysowego i spraw obrony cywilnej z Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Opolskiego, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego i Powiatowym Centrum Reagowania Kryzysowego oraz Wojewódzką Komendą Uzupełnień w Opolu.
7. Załatwianie spraw związanych z zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych.
8. Pełnienie funkcji służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie.
9. Realizacja procedur ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy w Urzędzie, sporządzanie dokumentacji w tym zakresie.
10. Wykonywanie zadań poleconych przez Burmistrza i Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych związanych z dokumentacją niejawną.
11. Opracowanie planu ochrony Urzędu i kontrola jego realizacji.
 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejskiw Niemodlinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Renata Szewczyk
Data wytworzenia: 2012-09-26
Metryczka
  • opublikowano:
    26-09-2012 14:11
    przez: Renata Szewczyk
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl