Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich

Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich
Naczelnik Wydziału: 


ul.Boh.Powst.Śl. 37, pokój 40 (II piętro)
49-100 Niemodlin,
Telefon: 77/ 4606- 295 wewn. 219
e-mail:

 Zakres zadań Wydziału określa  Regulamin Organizacyjny Urzędu:

 

§ 26.

 1. Wydział Inwestycji i Funduszy Europejskich – symbol IFE, załatwia sprawy związane z kreowaniem rozwoju Gminy, planowaniem
  i zagospodarowaniem przestrzennym.

 2. Pracą Wydziału kieruje Naczelnik.

Do zadań i kompetencji Wydziału należą, w szczególności następujące sprawy:
1) Opracowywanie dokumentów związanych z planowaniem, przygotowaniem i prowadzeniem inwestycji gminnych realizowanych przez Burmistrza bez pośrednictwa jednostek organizacyjnych Gminy.
2) Opracowywanie projektów programów gospodarczych.
3) Analizowanie i diagnozowanie zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Gminy.
4) Współpraca ze służbami inwestorskimi realizującymi inwestycje gminne i ocena przebiegu ich realizacji.
5) Załatwianie spraw związanych z zarządzaniem drogami gminnymi w zakresie:
a)przygotowywania projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy, dotyczących zaliczania dróg do poszczególnych kategorii,
b) projektowania przebiegu dróg,
c) zezwoleń na szczególne korzystanie z dróg, w tym wykorzystywanie pasów drogowych na cele niekomunikacyjne, a także współpraca z FN w zakresie wniesienia stosownych opłat,
d) bieżącego (letniego) utrzymania i eksploatacji dróg gminnych,
e) bieżącego (letniego i zimowego) utrzymania dróg powiatowych będących w administracji Gminy.
6) Załatwianie spraw dotyczących energii elektrycznej.
7) Organizowanie gospodarczej współpracy Gminy z zagranicą, w tym również w zakresie realizacji inwestycji.
8) Załatwianie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracji nieruchomości.
9) Załatwianie spraw związanych z oświetleniem dróg i placów.
10) Prowadzenie ewidencji zabytków i innych spraw dotyczących zabytków znajdujących się na terenie Gminy.
11) Załatwianie spraw dotyczących cmentarzy i pomników.
12) Prowadzenie działań na rzecz pozyskiwania zewnętrznych środków pomocowych, w tym funduszy strukturalnych UE.
13) Realizacja zadań współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
4. Załatwianie spraw z prowadzeniem strony internetowej i promocji Gminy.
5.Współpraca z mediami w zakresie działalności Urzędu.
6.Współpraca z podmiotami gospodarczymi oraz wspieranie lokalnej przedsiębiorczości.
7.Kreowanie wizerunku Gminy w tym:
- przygotowywanie materiałów promocyjnych,
- udział w targach i wystawach,
- nadzór nad tablicami promującymi Gminę Niemodlin.
8.Prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamówień publicznych Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.
9.Podejmowanie działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
9a. Udzielanie sołectwom merytorycznej pomocy z planowaniem w sołectwach funduszu sołeckiego, prowadzenie rejestru wydatków sołectwa w ramach tego funduszu oraz nadzór nad jego realizacją.
10.Wydział IFE realizuje zadania wynikające z przygotowania i przeprowadzenia postępowań o zamówienie publiczne, poprzez pracownika Wydziału będącego Sekretarzem komisji przetargowej,
w tym:
1) Kompletowanie i archiwizacja dokumentacji z prowadzonych czynności komisji.
2) Obsługa techniczna, sekretarska i organizacyjna komisji przetargowej.
11.Nadzór i merytoryczna kontrola nad zadaniami wykonywanymi przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.


 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Niemodlinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Renata Szewczyk
Data wytworzenia: 2012-09-26
Metryczka
 • opublikowano:
  26-09-2012 14:08
  przez: Renata Szewczyk
 • zmodyfikowano:
  03-02-2015 07:55
  przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl