Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części działki 1179 o powierzchni 0,8900 ha k.m. 15 przy ul. Daszyńskiego w Niemodlinie, stanowiącej teren porośnięty drzewami z przeznaczeniem pod urządzenie parku linowego -na okres 10 lat.


OGŁOSZENIEDyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Niemodlinie ogłasza  I nieograniczony przetarg ustny na dzierżawę części działki 1179 o powierzchni 0,8900 ha k.m. 15 przy ul. Daszyńskiego w Niemodlinie, stanowiącej teren porośnięty drzewami z przeznaczeniem pod urządzenie parku linowego -na okres 10 lat.


Nieruchomość ta stanowi własność Gminy Niemodlin – wchodzi w skład terenu sportowego tj. basenu. Zapisana jest w księdze wieczystej KW nr 55156. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Niemodlina teren ten oznaczony jest symbolem USI – przeznaczenie podstawowe : tereny sportowe o charakterze publicznym ( basen kąpielowy ). Teren uzbrojony jest w sieć wodociągową i elektryczną. Nieruchomość położona jest przy drodze o nawierzchni asfaltowej.
Warunki lokalizacyjne:


• Należy zagwarantować bezpieczeństwo osób korzystających, jak również będących w otoczeniu urządzeń.
• Drzewa należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
• Wykorzystanie terenu musi odbywać się w sposób zapewniający zachowanie oraz odnawianie naturalnych elementów przyrodniczych terenu.
• Wszelkie wymagane pozwolenia oraz ekspertyzy dzierżawca zobowiązany jest wykonać na własny koszt.


Wywoławcza wysokość czynszu za dzierżawę terenu o powierzchni 0,8900 ha wynosi 300 zł miesięcznie (słownie: trzysta złotych)
Do zaoferowanej kwoty czynszu za dzierżawę zostanie doliczony podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów (obecnie 23%)
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości 300 zł (słownie: trzysta złotych).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w pieniądzu na konto bankowe nr71 8890 0001 0008 7258 2000 0002 w terminie do dnia 16 maja 2011r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
W przypadku firm osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, także imiona nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji.


Przetarg odbędzie się w dniu 20 maja 2011 r. o godz. 10º° w siedzibie OSiR przy ulicy Reymonta 11 w Niemodlinie.
Wpłacone wadium zostanie:
• zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
• zwrócone , jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Informacje na temat przetargu udzielane są w siedzibie OSiR (tel. 77-4600124 ).w Niemodlinie ul. Reymonta 11.
Wygrywający przetarg zobowiązany jest w terminie do 27.05.2011 r. zawrzeć umowę dzierżawy. W przypadku nie zawarcia umowy w tym terminie wadium ulegnie przepadkowi.
Czynsz dzierżawny waloryzowany będzie każdego roku trwania umowy o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
Dzierżawca zobowiązany jest ponosić koszty związane z dostawą mediów ( prąd, woda ) Wszelkie zgody dotyczące prowadzonej działalności uczestnik wygrywający przetarg zobowiązany jest uzyskać we własnym zakresie.
Zobowiązuje się do zawarcia w każdym roku dzierżawienia polisy odpowiedzialności cywilnej od następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie dzierżawionej nieruchomości, na wartość min. 100 000 zł

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z podaniem uzasadnionych przyczyn.


Dyrektor OSiR Mgr Krzysztof Kubiak 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)