Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

I n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/5 o powierzchni 0,1249 ha (PsIII) , k.m. 1.

Niemodlin, dnia 7 czerwca 2011r.

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Niemodlina działając zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) oraz z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 z 2004 r, poz.2108) ogłasza


I     n i e o g r a n i c z o n y     p r z e t a r g    u s t n y


na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Sadach, oznaczonej nr działki 167/5 o powierzchni 0,1249 ha (PsIII) , k.m. 1.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr OP1O/00096325/8. Stanowi własność Gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań. Położona na obszarze nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na teren ten została wydana decyzja o warunkach zabudowy Nr 10/08 z dnia 12.02.2008r. - z przeznaczeniem nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.
Teren posiada uzbrojenie w sieć elektro-energetyczną i wodociągową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 56.000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 5.000,00 zł. Wadium należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 7 lipca 2011r.- do godz.1400 lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 35 (tel.(77 4606295 do 7) tut. Urzędu.
Przetarg odbędzie się w dniu  12 lipca 2011r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego  w Niemodlinie o godz. 1200.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie umowy nabycia prawa własności
w terminie ustalonym przez Gminę i notariusza powoduje przepadek wpłaconego wadium. 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

Metryczka
  • opublikowano:
    09-06-2011 14:53
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl