Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Graczach

 

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Niemodlina działając zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz.651 z późn. zm.) oraz z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207 z 2004 r, poz.2108) ogłasza


I   n i e o g r a n i c z o n y   p r z e t a r g     u s t n y


na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Graczach, oznaczonej nr działki 384/13 o powierzchni 0,0689 ha ( RIVa – 0,0120 ha, RIVb – 0,0569 ),k.m. 2. Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr OP1O/00083926/7. Stanowi własność Gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań. Położona na obszarze nie posiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy nieruchomość znajduje się na obszarze przeznaczonym na cele zabudowy mieszkaniowej. Teren sklasyfikowany jako grunty orne RIVa i RIVb.Zlokalizowana przy drodze asfaltowej.Teren posiada uzbrojenie w sieć elektro-energetyczną i wodociągową.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 25.000,00 zł.
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w wysokości 2.500,00 zł. Wadium należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 16 grudnia 2011r.- do godz.14.00 lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami – pok. nr 35 (tel.(077) 4606-295 do 7) tut. Urzędu.
Przetarg odbędzie się w dniu 20 grudnia 2011r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie o godz. 10.00.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie umowy nabycia prawa własności
w terminie ustalonym przez Gminę i notariusza powoduje przepadek wpłaconego wadium.

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)