Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

II n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Grabinie, oznaczonej nr działki 383/4 o powierzchni 0,1200 ha (RIVa ? 0,0300 ha, RIVb ? 0,0900 ha) , k.m. 4.

Niemodlin, dnia 18 lipca 2014r.

O G Ł O S Z E N I E


Burmistrz Niemodlina działając zgodnie z art. 37 ust. 1, art. 38 i 39 ust.1 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r.poz.518 z późn. zm.) oraz z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U.z 2014r. Nr 207r, poz.2108 z późn.zm.) ogłasza
II n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Grabinie, oznaczonej nr działki 383/4 o powierzchni 0,1200 ha (RIVa – 0,0300 ha, RIVb – 0,0900 ha) , k.m. 4.
Nieruchomość ta zapisana jest w księdze wieczystej KW nr OP1O/00092011/6. Stanowi własność Gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań.
Nieruchomość położona jest na obszarze nieposiadającym miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Niemodlin, nieruchomość znajduje się na obszarze przeznaczonym pod uprawy rolne. Posiada dostęp do drogi gminnej. Brak uzbrojenia.
Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości gruntowej odbył się dnia
2 czerwca 2014 roku.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 6.000,00 zł.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 600,00 zł. Wadium należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 21 sierpnia 2014r.- do godz.1400 lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego – pok. nr 37 (tel.(77 4606295 do 297, wew.222) tut. Urzędu.
Uczestnik przetargu może zapoznać się z regulaminem przeprowadzania przetargów, dostępnym w pokoju nr 36 i 37 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.
Przetarg odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2014r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie o godz. 1000.
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że nie zawarcie umowy nabycia prawa własności
w terminie ustalonym przez Gminę i notariusza powoduje przepadek wpłaconego wadium.
 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

Metryczka
  • opublikowano:
    23-07-2014 13:55
    przez: Szymon Daszkiewicz
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl