Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego ( po TP ) o powierzchni 3,78 m2 położonego w budynku nr 62 przy ul. Nyskiej w Grabinie

OGŁOSZENIE


Burmistrz Niemodlina działając zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 38 i 39 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm./ oraz z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004 Nr 207, poz. 2108/ ogłasza

II przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż lokalu użytkowego ( po TP ) o powierzchni 3,78 m2 położonego w budynku nr 62 przy ul. Nyskiej w Grabinie wraz z udziałem wynoszącym 1,1% (11/1000) w nieruchomości wspólnej, którą stanowi: działka nr 346/1 o powierzchni 0,1161 ha oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.Nieruchomość ta stanowi własność Gminy Niemodlin. Posiada księgę wieczystą KW nr OP10/00100804/2; wolna od obciążeń i zobowiązań.Lokal użytkowy będący przedmiotem zbycia znajduje się na parterze budynku, składa się z jednego pomieszczenia. Wyposażony jest w instalację elektryczną. Obciążony jest umową najmu zawartą na czas nieokreślony. Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal jest budynkiem o dwóch kondygnacjach naziemnych z poddaszem użytkowym i jest częściowo podpiwniczony.
Nieruchomość położona na obszarze nie posiadającym planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niemodlin znajduje się na terenie zabudowy mieszkaniowej. Pierwszy przetarg na sprzedaż przedmiotowego lokalu użytkowego odbył się dnia 26 października 2010 roku,

Cena wywoławcza: 1.500,00zł.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 200,00 zł. Wadium należy wpłacać w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie w terminie do 28 lutego 2011 r.- do godz.1400 lub na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami (tel.(77)4606-295 do 7 wew. 209; pok. nr 35) tut.Urzędu.
Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2011 r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie o godz. 1040
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
* zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
* zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym przez Gminę wpłacone wadium ulega przepadkowi.
Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)