Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Dyrektor ZEFO w Niemodlinie ogłasza nabór na stanowisko - starszego referenta ds. oświaty

Dyrektor Zakładu Ekonomiczno – Finansowego Oświaty
w Niemodlinie

OGŁASZA NABÓR
na stanowisko – starszego referenta ds. oświaty

 

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki :

1. Wymagania niezbędne, kandydat powinien:
- posiadać obywatelstwo polskie,
- posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
- posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy, tj. wykształcenie wyższe administracyjne lub pedagogiczne lub inne wykształcenie wyższe.

2. Wymagania dodatkowe:
- obowiązkowość, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność i uczciwość,
- wiedza z zakresu: ustawy o systemie oświaty, karty nauczyciela, znajomość obsługi
programu komputerowego SIO, funkcjonowania administracji samorządowej,
- umiejętność obsługi komputera.

3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) sprawozdawczość w zakresie oświaty
2) sporządzanie umów na dowozy uczniów realizujących roczne przygotowanie przedszkolne
do przedszkoli i do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
3) przygotowywanie dokumentów do przeprowadzenia przetargu na dowożenie i dojazd uczniów do szkół.
4) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach młodocianych pracowników,
5) analizowanie rocznych projektów organizacji szkół i przedszkoli,
6) przygotowanie dokumentów w sprawie powierzenia nauczycielom stanowisk dyrektorów szkół, a także ich odwoływania,
7) udział w organizowaniu imprez oświatowych,
8) kontrola spełniania obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
9) koordynacja realizacji przebiegu etapu gminnego konkursów przedmiotowych w szkołach wg kalendarza kuratora oświaty,
10) przygotowywanie aktów prawnych dotyczących egzaminów nauczycieli na awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
11) prowadzenie zbiorowej dokumentacji dotyczącej szkolnictwa i oświaty na terenie gminy,
12) współpraca z dyrektorami szkół oraz z kuratorem oświaty w zakresie ustawy o systemie oświaty,

4. Warunki pracy na stanowisku :
Praca w budynku Urzędu Miejskiego w Niemodlinie (brak windy) stanowisko administracyjno – biurowe z obsługą komputera, wymagające dobrej ostrości wzroku (obsługa monitorów ekranowych ), w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca samodzielna, siedząca.


5. W miesiącu grudniu 2012 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi 0 %.

6. Wymagane dokumenty:

• list motywacyjny,
• oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg wzoru zgodnego z rozporządzeniem MPiPS z dnia 10 lipca 2009r (Dz. U. Nr 115, poz.971) dostępnego na stronie internetowej Urzędu oraz w sekretariacie Zakładu Ekonomiczno – Finansowego Oświaty w Niemodlinie (III piętro Urzędu Miejskiego, pok. 58),
• kserokopia świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu ( jeśli aktualnie pracuje),
• kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
• kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• dokument potwierdzający niepełnosprawność (dot. osób niepełnosprawnych).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy
(z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Dokumenty dot. zatrudnienia należy składać w sekretariacie Zakładu Ekonomiczno – Finansowego Oświaty w Niemodlinie ul. Boh. Powst. Śl. 37, pok. nr 58, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko starszego referenta ds. oświaty”
w terminie do dnia 28 stycznia 2013 r. do godz. 1200.
Oferty dot. zatrudnienia, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia dalszej części naboru.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń Zakładu Ekonomiczno – Finansowego Oświaty w Niemodlinie, ul. Boh. Powst. Śl. 37 III piętro oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu: www.niemodlin.pl.
Zgodnie z przyjętą zasadą, pierwsza umowa o pracę z osobą wyłonioną w drodze naboru zawierana jest na okres do 6 miesięcy.

 

p.o. Dyrektor

Małgorzata Kochanek

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

Metryczka
  • opublikowano:
    16-01-2013 12:41
    przez: Witold Kuriata
  • zmodyfikowano:
    16-01-2013 12:43
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl