Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie

BURMISTRZ NIEMODLINA


OGŁASZA NABÓR

na stanowisko – podinspektora w Wydziale Finansowym w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie

 

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki :

1. Wymagania niezbędne, kandydat powinien:
- posiadać obywatelstwo polskie
- posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ,
- cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
- posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy tj. wykształcenie: średnie lub wyższe ekonomiczne, o profilu rachunkowość, finanse
- posiadać co najmniej 3 letni staż pracy lub 3 letni okres prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku. Preferowane doświadczenie w administracji samorządowej w zakresie księgowości.

2. Wymagania dodatkowe:
- obowiązkowość, dyspozycyjność, odpowiedzialność, samodzielność, rzetelność, uczciwość, dobra organizacja pracy własnej, umiejętność analitycznego myślenia , odporność na stres.
- wiedza z zakresu ustawy o samorządzie gminnym, o rachunkowości, ustawy Ordynacja podatkowa , ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
- umiejętność obsługi komputera,

3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
• prowadzenie rachunkowości budżetowej w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• przygotowanie dokumentacji do egzekucji administracyjnej w zakresie zobowiązań z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• prowadzenie rachunkowości w zakresie pozostałych dochodów budżetowych
• sprawozdawczość i statystyka z w/w/ zakresu

4. Warunki pracy na stanowisku :
Praca w budynku Urzędu Miejskiego w Niemodlinie I piętro ( brak windy ) stanowisko administracyjno- biurowe z obsługą komputera, wymagające dobrej ostrości wzroku (obsługa monitorów ekranowych ), w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca samodzielna, siedząca.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Niemodliniew miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
wynosi 0 %.

6. Wymagane dokumenty:
• list motywacyjny,
• oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg wzoru zgodnego z rozporządzeniem MPiPS z dnia 10 lipca 2009r (Dz.U. Nr 115, poz.971) dostępnego na stronie internetowej Urzędu oraz w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Niemodlinie,
• kserokopia świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu ( jeśli aktualnie pracuje),
• kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
• kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
• oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o nieposzlakowanej opinii
• dokument potwierdzający niepełnosprawność ( dot. osób niepełnosprawnych ).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Dokumenty dot. zatrudnienia należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Niemodlinie ul. Boh. Powst. Śl. 37, pok. nr 5, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym w terminie do dnia 24 maja 2013r.
Oferty dot. zatrudnienia, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia dalszej części naboru.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie ul. Boh. Powst. Śl. 37 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu www.niemodlin.pl .
Zgodnie z przyjętą zasadą, pierwsza umowa o pracę z osobą wyłonioną w drodze naboru zawierana jest na okres do 6 miesięcy.

 


BURMISTRZ NIEMODLINA

Mirosław Stankiewicz 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

Metryczka
  • opublikowano:
    11-05-2013 12:28
    przez: Witold Kuriata
  • zmodyfikowano:
    11-05-2013 12:29
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl