Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko - Radcy prawnego

 

 

BURMISTRZ NIEMODLINA
OGŁASZA NABÓR

 

NA STANOWISKO - Radcy prawnego w wymiarze ½ etatu w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie

 

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki :


1. Wymagania niezbędne: kandydat powinien:


- posiadać obywatelstwo polskie
- posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych;
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ,
- cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
- posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy tj.- wykształcenie
wyższe- prawo, uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego zgodnie
z ustawą z dnia 06 lipca1982r. o radcach prawnych .


2. Wymagania dodatkowe:


- obowiązkowość, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność uczciwość,
- posiadanie wiedzy z zakresu funkcjonowania samorządu gminnego , administracji
publicznej, finansów publicznych,
- doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym
- posiadać umiejętność obsługi komputera


3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:


udzielanie pracownikom Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy opinii, porad
i wyjaśnień odnośnie stosowania prawa w zakresie zadań i kompetencji samorządu
gminnego, reprezentowania gminy w postepowaniu przed Sądami i instytucjami
według oddzielonego pełnomocnictwa.

4. Warunki pracy na stanowisku :


Praca w budynku Urzędu Miejskiego w Niemodlinie ( brak windy ) stanowisko
administracyjno- biurowe z obsługą komputera, wymagające dobrej ostrości wzroku
(obsługa monitorów ekranowych ). Praca samodzielna, siedząca .

5. W miesiącu maju 2014r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu
Przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi 0 %.

 

6. Wymagane dokumenty:


• list motywacyjny,
• oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg
wzoru zgodnego z rozporządzeniem MPiPS z dnia 10 lipca 2009r (Dz.U. Nr 115, poz.971)dostępnego na stronie internetowej urzędu oraz w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Niemodlinie,
• kserokopia świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu ( jeśli aktualnie pracuje)
• kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie oraz zaświadczenie o wpisie
na listę radców prawnych
• kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
• oświadczenie kandydata o niekaralności,
• oświadczenie o nieposzlakowanej opinii

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).


Dokumenty dot. zatrudnienia należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Niemodlinie ul. Boh. Powst. Śl. 37, pok. nr 5, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko radcy prawnego ½ etatu ” w terminie do dnia 15 lipca 2014r.
Oferty dot. zatrudnienia, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia dalszej części naboru.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie ul. Boh. Powst. Śl. 37 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu www.niemodlin.pl .Zgodnie z przyjętą zasadą, pierwsza umowa o pracę z osobą wyłonioną w drodze naboru zawierana jest na okres do 6 miesięcy.


BURMISTRZ   NIEMODLINA

Mirosław  Stankiewicz

 

Metryczka
  • opublikowano:
    02-07-2014 10:10
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl