Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

BURMISTRZ NIEMODLINA
OGŁASZA NABÓR
na stanowisko urzędnicze – podinspektora


Kandydaci powinni spełniać następujące warunki :


1. Wymagania niezbędne. Kandydat powinien:
- posiadać obywatelstwo polskie
- posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
- posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy, tj wykształcenie wyższe: ochrona środowiska, rolnictwo lub administracyjne,

 

2. Wymagania dodatkowe:
- obowiązkowość, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność i uczciwość,
- wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej,
ochrony środowiska, produkcji rolnej, gospodarki odpadami,
- umiejętność obsługi komputera,
- prawo jazdy kat. B, samochód


3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
1. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami w tym:
- przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie gospodarki odpadami
- sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na potrzeby przeprowadzenia
przetargu na odbiór odpadów ,
- prowadzenie rejestru działalności regulowanej,
- przygotowywanie decyzji/ zezwoleń na prowadzenie działalności z zakresu opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- realizacja zadań dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest,
2.Prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodną, ochroną użytków rolnych, rolnictwem.

 

4. Warunki pracy na stanowisku :
Praca w budynku Urzędu Miejskiego w Niemodlinie (brak windy) stanowisko administracyjno - biurowe z obsługą komputera, wymagające dobrej ostrości wzroku (obsługa monitorów ekranowych) w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca samodzielna, siedząca, wymagająca wyjazdów w teren.


5. W miesiącu czerwcu 2014r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi 0 %.


6. Wymagane dokumenty:
•list motywacyjny,
•oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg wzoru zgodnego z rozporządzeniem MPiPS z dnia 10 lipca 2009r (Dz.U. Nr 115, poz.971) dostępnego na stronie internetowej Urzędu oraz w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Niemodlinie,
•kserokopia świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu ( jeśli aktualnie pracuje),
•kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
•kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
•oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
•oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
•oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
•dokument potwierdzający niepełnosprawność ( dot. osób niepełnosprawnych ).
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, póz. 926 z późn. zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.).

Dokumenty dot. zatrudnienia należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań. Śl. 37, pok. nr 5, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora” w terminie do dnia 08 sierpnia 2014r.
Oferty dot. zatrudnienia, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia dalszej części naboru.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śl. 37 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu www.niemodlin.pl .
Zgodnie z przyjętą zasadą, pierwsza umowa o pracę z osobą wyłonioną w drodze naboru zawierana jest na okres do 6 miesięcy.


BURMISTRZ NIEMODLINA
/~/
Mirosław Stankiewicz


 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)

 

Metryczka
  • opublikowano:
    22-07-2014 15:00
    przez: Szymon Daszkiewicz
  • zmodyfikowano:
    22-07-2014 15:04
    przez: Szymon Daszkiewicz
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl