Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Burmistrz Niemodlina ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Inspektora

 

 BURMISTRZ  NIEMODLINA
OGŁASZA  NABÓR


na stanowisko urzędnicze – Inspektora

 

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki :

1. Wymagania niezbędne, kandydat powinien:
- posiadać obywatelstwo polskie
- posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
- cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
- posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy, tj wykształcenie wyższe: ochrona środowiska, rolnictwo, administracyjne, biologia
- posiadać co najmniej 3 letni staż pracy lub 3 letni okres prowadzenia działalnościgospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na tym stanowisku

2. Wymagania dodatkowe:
- obowiązkowość, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, uczciwość, samodzielność w podejmowaniu decyzji
- wiedza z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, gospodarki odpadami,
ochrony środowiska, produkcji rolnej,
- umiejętność obsługi komputera,
- prawo jazdy kat. B, samochód

3. Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:
1.Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami w tym:
- przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w zakresie gospodarki odpadami
- sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na potrzeby przeprowadzenia przetargu na odbiór odpadów ,
- prowadzenie rejestru działalności regulowanej,
- przygotowywanie decyzji/ zezwoleń na prowadzenie działalności z zakresu opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
- realizacja zadań dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest,
2.Prowadzenie spraw związanych z gospodarką wodną, ochroną użytków rolnych,rolnictwem.

4. Warunki pracy na stanowisku :

Praca w budynku Urzędu Miejskiego w Niemodlinie (brak windy) stanowisko administracyjno - biurowe z obsługą komputera, wymagające dobrej ostrości wzroku (obsługa monitorów ekranowych) w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca samodzielna, wymagająca wyjazdów w teren.

5. W miesiącu listopadzie 2014r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi 0 %.

6. Wymagane dokumenty:

•list motywacyjny,
•oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wg wzoru zgodnego z rozporządzeniem MPiPS z dnia 10 lipca 2009r (Dz.U. Nr 115, poz.971) dostępnego na stronie internetowej Urzędu oraz w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Niemodlinie,
•kserokopia świadectw pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu ( jeśli aktualnie pracuje),
•kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie,
•kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,
•oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
•oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
•oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
•dokument potwierdzający niepełnosprawność ( dot. osób niepełnosprawnych ).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, kwestionariusz osobowy (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz.1182 t.j.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014r, poz. 1202).


Dokumenty dot. zatrudnienia należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Niemodlinie ul. Boh. Powst. Śl. 37, pok. nr 5, w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora ds. gospodarki odpadami ” w terminie do dnia 15 stycznia 2015r.

Oferty dot. zatrudnienia, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani telefonicznie o terminie przeprowadzenia dalszej części naboru.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Niemodlinie ul. Boh. Powst. Śl. 37 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu www.niemodlin.pl .
Zgodnie z przyjętą zasadą, pierwsza umowa o pracę z osobą wyłonioną w drodze naboru zawierana jest na okres do 6 miesięcy.

 

BURMISTRZ  NIEMODLINA


/- /  Dorota  Koncewicz

Metryczka
  • opublikowano:
    30-12-2014 11:38
    przez: Witold Kuriata
  • zmodyfikowano:
    31-12-2014 09:30
    przez: Witold Kuriata
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl