Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Żłobki i kluby dziecięce

Informacja


dla podmiotów zamierzających założyć żłobek lub klub dziecięcy na terenie gminy Niemodlin

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Inne informacje

Rejestr Żłobków i Klubów Dziecięcych prowadzony przez Burmistrza Niemodlina publikowany jest na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow

Żłobki i kluby dziecięce wpisane do tego rejestru naniesione są na mapę żłobków i klubów dziecięcych. Mapa żłobków i klubów dziecięcych dostępna jest na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia. Na mapie oprócz wskazania miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego pokazywane są również inne dane na temat instytucji – w tym dane kontaktowe żłobka/klubu dziecięcego, godziny otwarcia, wysokość opłat, informacje o udzielanych zniżkach, informacja czy żłobek/klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, liczba miejsc oraz liczba zapisanych dzieci.

 

REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH

 

Aby uzyskać wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (lub zmianę wpisu w rejestrze lub wykreślenie wpisu z rejestru), należy złożyć wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami określonymi w art. 28 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3.

Rejestr żłobków jest publikowany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego PIU Emp@tia.

 

I. Wymagane dokumenty

 

 1. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wpis do wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających dostępny na Portalu Emp@atia, moduł eWnioski, do wniosku należy dołączyć:

    • decyzję komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, o której mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych w lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek/klub dziecięcy,

    • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych w lokalu, w którym będzie prowadzony żłobek,

    • zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

    • pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do złożenia wniosku przez wnioskodawcę na rzecz podmiotu zakładającego żłobek / klub dziecięcy chyba, że umocowanie wynika wprost z rejestrów publicznych, np. CEIDG lub KRS, lub

2.  Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających dostępna na Portalu Emp@atia, moduł eWnioski, do informacji należy dołączyć:

    • decyzję komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, o której mowa w art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych w lokalu, w którym prowadzony jest żłobek/klub dziecięcy,

    • decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych w lokalu, w którym prowadzony jest żłobek,

    • pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający uprawnienie do złożenia wniosku przez wnioskodawcę na rzecz podmiotu prowadzącego żłobek / klub dziecięcy chyba, że umocowanie wynika wprost z rejestrów publicznych, np. CEIDG lub KRS, lub

 3.  Wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających (RKZ-3).

 

    Wniosek / informacja składane są wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (http://empatia.mpips.gov.pl/) Dokumenty załączane do wniosku / informacji składane są: w oryginale w postaci elektronicznej lub jako elektroniczne kopie dokumentów, po uwierzytelnieniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

    Podczas składania wniosku - wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia:

    • odpisu z odpowiedniego rejestru publicznego potwierdzającego status podmiotu,

    • dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

 

II. Opłaty

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej

 

III. Termin i sposób załatwienia

 

  • 7 dni od daty złożenia wniosku/informacji (w przypadku, gdy wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia wniosku/informacji o wpis – termin biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku/informacji o wpis)
  • wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub o zmianie wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub decyzji o odmowie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych lub o wykreśleniu z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.