Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Żłobki i kluby dziecięce

Informacja


dla podmiotów zamierzających założyć żłobek lub klub dziecięcy na terenie gminy Niemodlin

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) wprowadza i reguluje prawnie cztery formy organizowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Opieka ta może być sprawowana:


• w żłobku;
• w klubie dziecięcym;
• przez dziennego opiekuna;
• przez nianię.


Żłobki nie są już zakładami opieki zdrowotnej.


Żłobki i kluby dziecięce mogą tworzyć i prowadzić:
• gminy - żłobki i kluby dziecięce są wówczas tworzone i prowadzone w formie gminnych jednostek budżetowych;
• osoby fizyczne;
• osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.
 

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 239, poz. 1593) i wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie gminy Niemodlin prowadzi Burmistrz Niemodlina.

Burmistrz dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy. Wpis do rejestru podlega opłacie w wysokości 200,00 zł. Do wniosku dołącza się:

1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu;
2) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;
3) oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych;
4) w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Ponadto wnioskodawca przedstawia do wglądu:

1) dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka;
2) w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
3) dowód dokonania opłaty za wpis do rejestru.
Przed dokonaniem wpisu do rejestru Burmistrz Niemodlina dokonuje wizytacji lokalu w celu ustalenia czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad dziećmi. Potwierdzeniem dokonania wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych jest zaświadczenie o dokonaniu wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie gminy Niemodlin zawierające następujące dane:
1) nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;
2) datę i numer wpisu do rejestru;
3) formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;
4) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
5) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.
 

Burmistrz Niemodlina odmówi wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie gminy Niemodlin w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy:
1) podmiot nie spełnia warunków do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
2) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.
 

Podmiot wpisany do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie gminy Niemodlin jest zobowiązany do informowania Burmistrza Niemodlina o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dołączonych do wniosku dokumentach w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Po otrzymaniu informacji o zmianach, Burmistrz Niemodlina dokona zmian w Rejestrze żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie gminy Niemodlin oraz wyda podmiotowi wpisanemu do rejestru stosowne zaświadczenie, uwzględniające te zmiany. Wprowadzanie zmian w rejestrze są zwolnione z opłaty.
Wykreślenie z Rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie gminy Niemodlin w drodze decyzji administracyjnej, następuje w przypadku:
1) złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie;
2) nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
3) przekazania we wniosku o wpis do rejestru oraz dołączonych do niego wymaganych dokumentach, informacji niezgodnych ze stanem faktycznym.
Wykreślenie z rejestru jest zwolnione z opłaty.
 

1. DOCrej


2. DOCwniosek

3.DOClok

4.DOCrego

5. DOCkara
 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)