Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

3. Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

 WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ


Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r., Nr 217, poz. 1427 ze zm.),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267 ze zm.),
- Ustawa z dnia 16.11.2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014r. poz. 1628 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy, kontakt:
Referat Spraw Obywatelskich
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, II piętro, pok.48
tel. 77/4 606 295 wewn. 224 lub 77/ 4025334

Wymagane dokumenty:
1) Podanie o wymeldowanie w trybie administracyjnym,
2) Załączniki:
- dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do lokalu, z którego ma nastąpić wymeldowanie (np. akt notarialny, umowa cywilnoprawna, decyzja o przydziale, wypis z księgi wieczystej),
- dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł tytułem: „za wydanie decyzji administracyjnej”, wystawiony na wnioskodawcę.

Opłaty:
Opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł za wydanie decyzji należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie lub przelewem na konto tego Urzędu: BS Namysłów O/Niemodlin 44 8890 1079 0009 4009 2006 0001.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika, którym nie są: małżonek, dziadkowie, rodzice, dzieci mocodawcy, należy uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł w jeden z powyższych sposobów.
Czas załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy następuje w ciągu dwóch miesięcy od daty wszczęcia postępowania (w przypadku skomplikowanego postępowania termin załatwienia sprawy może ulec przedłużeniu - o nowym terminie każdorazowo zawiadamia się strony postępowania).

Inne ważne informacje:
- wymeldowanie osoby decyzją administracyjną może nastąpić wówczas, gdy osoba ta opuściła miejsce zameldowania i nie dopełniła obowiązku wymeldowania się,
- osoba, której dotyczy sprawa o wymeldowanie może działać w sprawie osobiście lub przez pełnomocnika (chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania). W razie ustanowienia pełnomocnictwa pełnomocnik ma obowiązek dostarczenia do tut. Urzędu pełnomocnictwa niezwłocznie po jego ustanowieniu.
- załatwienie sprawy następuje poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Niemodlina, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Formularze do pobrania:
DOCpełnomocnictwo do wymeldowania.doc (29,00KB)
DOCwniosek o wymeldowanie.doc (34,00KB)

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Niemodlinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zofia  Gwóźdź - Wąchała
Data wytworzenia: 2015-04-22