Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2. Anulowanie czynności zameldowania


ANULOWANIE CZYNNOŚCI ZAMELDOWANIA

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r., Nr 217, poz. 1427 ze zm.),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),
- Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 poz. 1628 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy, kontakt:
Referat Spraw Obywatelskich
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, II piętro, pok.48
tel. 77/4 606 295 wewn. 224 lub 774025334

Wymagane dokumenty:
1) Wniosek do Burmistrza Niemodlina o anulowanie czynności materialno-technicznej zameldowania,
2) załączniki:
1. do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu, którego dotyczy wniosek o anulowanie czynności zameldowania (np. akt notarialny, umowa cywilnoprawna, decyzja o przydziale, wypis z księgi wieczystej),
2. dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł tytułem: „za wydanie decyzji administracyjnej”, wystawiony na wnioskodawcę.

Opłaty:
Opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł za wydanie decyzji należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie lub przelewem na konto tego Urzędu: BS Namysłów O/Niemodlin 44 8890 1079 0009 4009 2006 0001.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika, którym nie są: małżonek, dziadkowie, rodzice, dzieci mocodawcy, należy uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł w jeden z powyższych sposobów.

Czas załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy następuje w ciągu dwóch miesięcy od daty wszczęcia postępowania (w przypadku skomplikowanego charakteru sprawy termin jej załatwienia może ulec przedłużeniu - o nowym terminie każdorazowo zawiadamia się strony postępowania).

Inne ważne informacje:
Cofnięcie czynności zameldowania może nastąpić, jeśli osoba mimo zameldowania się nie zamieszkała w tym miejscu.
Burmistrz Niemodlina wszczyna postępowanie wyjaśniające i po jego zakończeniu wydaje decyzję o anulowaniu lub odmowie anulowania czynności materialno-technicznej zameldowania. Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Niemodlina, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.


Formularz do pobrania: 
DOCpełnomocnictwo do sprawy cofnięcia czynności zameldowania.doc (29,50KB)


 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Niemodlinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zofia Gwóźdź - Wąchała
Data wytworzenia: 2015-04-22