Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

1. Zameldowanie (na pobyt stały lub czasowy) w drodze decyzji administracyjnej

 ZAMELDOWANIE (NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY) W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ


Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz.U. z 2010 r. Nr 217 poz. 1427 ze zm.),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.),
- Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2014 poz. 1628 ze zm.)

Miejsce załatwienia sprawy, kontakt:
Referat Spraw Obywatelskich
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, II piętro, pok.48
tel. 77/4 606 295 wew. 224  lub 774025334

Wymagane dokumenty:
1) Podanie o zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej z wyjaśnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł zameldować się w drodze czynności materialno-technicznej,
2) Załączniki:
- wypełniony przez osobę meldującą się urzędowy formularz meldunkowy (odpowiednio: Zgłoszenie pobytu stałego/Zgłoszenie pobytu czasowego),
- do wglądu, jeśli wnioskodawca jest w posiadaniu, dokument (lub jego kopia) potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie (np. akt notarialny, umowa cywilnoprawna, decyzja o przydziale, wypis z księgi wieczystej),
- zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego (w sytuacji ubiegania się o zameldowanie na pobyt stały),
- dowód wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł tytułem: „za wydanie decyzji administracyjnej”, wystawiony na wnioskodawcę.

Opłaty:
Opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł za wydanie decyzji należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie lub przelewem na konto tego Urzędu: BS Namysłów O/Niemodlin 44 8890 1079 0009 4009 2006 0001.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika, którym nie są: małżonek, dziadkowie, rodzice, dzieci mocodawcy, należy uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł w jeden z powyższych sposobów.

Czas załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy następuje w ciągu dwóch miesięcy od daty wszczęcia postępowania (w przypadku skomplikowanego postępowania termin załatwienia sprawy może ulec przedłużeniu - o nowym terminie każdorazowo zawiadamia się strony postępowania).

Inne ważne informacje (w tym dla niepełnosprawnych):
- zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej może nastąpić wówczas, gdy nie ma prawnych możliwości zameldowania się na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące w drodze czynności materialno-technicznej tj. gdy osoba ubiegająca się o zameldowanie nie dysponuje tytułem prawnym do lokalu lub nie jest możliwe potwierdzenie faktu pobytu osoby przez osobę upoważnioną do dysponowania tym lokalem,
- załatwienie sprawy następuje poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Niemodlina, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania,
- osoba, której dotyczy sprawa o zameldowanie może działać w sprawie osobiście lub przez pełnomocnika (chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania). W razie ustanowienia pełnomocnictwa pełnomocnik ma obowiązek dostarczenia do tut. Urzędu oryginału lub uwierzytelnionej notarialnie kopii pełnomocnictwa, niezwłocznie po jego ustanowieniu.Formularze do pobrania:
DOCpełnomocnictwo do sprawy zameldowania.doc (30,00KB)
DOCwniosek o zameldowanie.doc (36,50KB)

PDFpodanie o zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej.pdf (22,16KB)