Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych

ZEZWOLENIE JEDNORAZOWE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Spraw  Społecznych i Zdrowia /pokój nr 45, II piętro/

Wymagane dokumenty:
- wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
- oświadczenie wnioskodawcy, że sprzedaż nie będzie odbywała się w miejscu i czasie, zakazanych ustawowo


Opłaty:
1) opłata z tyt. korzystania z jednorazowego zezwolenia wnoszona jest na rachunek Gminy przed wydaniem zezwolenia w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń, o których mowa w art. 111 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. za sprzedaż napojów alkoholowych: do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa - 43,75 zł, powyżej 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 43,75 zł, powyżej 18% zawartości alkoholu – 175,00 zł.
2) opłata za pełnomocnictwo – 17 zł (tylko w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa podlegającego opłacie)

Czas załatwienia sprawy:
Około 14 dni
 
Tryb odwoławczy:
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Niemodlina.

Inne ważne informacje:
O wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych może wystąpić przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych – na okres do 2 dni.
Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika zgodnie z art. 33 Kpa.
Opłaty skarbowej od pełnomocnictwa nie pobiera m.in. gdy pełnomocnictwo zostało udzielone małżonkowi, wstępnym i zstępnym lub rodzeństwu.

Formularze do pobrania:
1/ Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia.pdf
2/ Oświadczenie wnioskodawcy -załącznik do wniosku o jednorazowe wydanie alkoholu.pdf