Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dodatki mieszkaniowe

DODATKI MIESZKANIOWE

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013r. poz. 966),
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. Nr 156,poz.1817),
3. Uchwała Nr XXIV/199/05 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27.01.2005 r. w sprawie obniżenia wskaźników procentowych dla ustalenia wysokości dodatków mieszkaniowych na terenie Gminy Niemodlin (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z dn. 23 marca 2005 r. Nr 20, poz.523),
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz.267).
5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzania wywiadu (Dz.U. z 2013r. poz.589).

 Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego - potwierdzony przez zarządcę domu,
2) Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego za 3 m-ce poprzedzające m-c składania wniosku,
3) Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wykazanych w deklaracji oraz inne dokumenty, m.in.:

 • aktualna decyzja ZUS,
 • zaświadczenie o dochodach z zakładu pracy ( dochód po odliczeniu kosztów uzyskania, składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowei chorobowe – druk do pobrania w Urzędzie Miejskim),
 • zaświadczenia o pobranych zasiłkach z OPS-u,
 • stypendia– decyzja o przyznaniu,
 • zaświadczenie o zarejestrowaniu i o otrzymywanych świadczeniach z Powiatowego Urzędu Pracy,
 • orzeczenie Sądu o przyznaniu alimentów
 • orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzeczenia o niepełnosprawności o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego,
 • dokument dotyczący powierzchni użytkowej ( w tym pokoi i kuchni) i wyposażenia technicznego budynku wydany przez właściwy organ w sprawie wydawania pozwolenia na budowę oraz przedstawić rachunki dotyczące opłat za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych- dotyczy wnioskodawców będących właścicielami domu jednorodzinnego,
 • faktura za energię elektryczną za ostatni miesiąc rozliczeniowy,
 • pismo z wyszczególnieniem wydatków wraz ze stosowaną stawką jednostkową za miesiąc składania wniosku wystawione przez zarządcę mieszkania.

Opłaty:
Brak

Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Spraw Społecznych i Zdrowia  /pokój nr 47, II piętro/

Czas załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Niemodlina.

Inne ważne informacje:
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się gdy wnioskodawca spełnia łącznie 3 warunki;
1) posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu,
2) średni miesięczny dochód w okresie ostatnich 3 m-cy nie przekroczył175% najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% w gospodarstwie wieloosobowym,
3) powierzchnia użytkowa lokalu nie przekracza ustalonej powierzchni normatywnej, określonej w ustawie o dodatkach mieszkaniowych,
Dodatek mieszkaniowy nie może być przyznany , jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego zostanie wykazana rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym.
 
Formularze  do pobrania:
1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego 
2. Deklaracja o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego 
3. Wzór zaświadczenia o dochodach brutto z zatrudnienia 
 DOCwniosek. deklaracja, zaświadczenie.doc

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Niemodlinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Zofia Sujkowska
Data wytworzenia: 2013-12-17