Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego


Miejsce załatwienia sprawy:
Referat Spraw  Społecznych i Zdrowia  /pokój nr 45, II piętro/

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
  • Dokument stwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych
  • Pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku jeżeli punkt sprzedaży zlokalizowany będzie w budynku mieszkalnym wielorodzinnym lub oświadczenie Wnioskodawcy o tym, że punkt sprzedaży alkoholu nie będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym
  • Decyzja właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.)
  • Oświadczenie o lokalizacji miejsca sprzedaży
  • Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim (tylko wówczas, gdy nie zostało złożone do tut. Urzędu w terminie do 31 stycznia roku, w którym składany jest wniosek) 

Opłaty:
1/ opłata z tyt. korzystania z wydanych zezwoleń (wg zasad przedstawionych w dodatkowych informacjach)
2/ opłata za pełnomocnictwo – 17 zł (tylko w przypadku ustanowienia pełnomocnika)

Czas załatwienia sprawy:
Około 1 miesiąca z możliwością przedłużenia terminu (zgodnie z przepisami art. 35 i 36 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Tryb odwoławczy:
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Niemodlina.

Inne ważne  informacje:
O wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych może wystąpić przedsiębiorca.
Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika zgodnie z art. 33 Kpa.
Opłaty skarbowej od pełnomocnika nie pobiera m.in. gdy pełnomocnictwo zostało udzielone małżonkowi, wstępnym i zstępnym lub rodzeństwu.
Po uzyskaniu zezwolenia, przed jego wydaniem, podmiot uzyskujący zezwolenia wnosi następujące opłaty:
- jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:
37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
- jeżeli roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok poprzedni nie przekroczyła wartości, o których mowa wyżej, wnosi opłatę:
525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.
Jeżeli termin ważności zezwolenia obejmuje okres całego roku kalendarzowego opłata, o której mowa wyżej, wnoszona jest na rachunek Gminy Niemodlin w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego (odrębnie dla każdego punktu sprzedaży napojów alkoholowych*).
Jeżeli termin ważności zezwolenia obejmuje tylko część roku kalendarzowego (zezwolenie zostało wydane w trakcie roku lub traci ważność w trakcie roku), to opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia, której wysokość wyliczyć należy wg poniższego wzoru:
Wyliczoną roczną opłatę dla danego zezwolenia (dla danego punktu sprzedaży) dzieli się przez liczbę dni danego roku kalendarzowego i mnoży przez liczbę dni obowiązującego zezwolenia w danym roku = wyliczona wysokość opłaty proporcjonalnej.
Wyliczoną opłatę proporcjonalną, po dokonaniu uzgodnień dot. prawidłowości jej wyliczenia z pracownikiem Referatu Spraw Społecznych i Zdrowia, należy wnieść jednorazowo w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie lub na konto Gminy Niemodlin – Bank Spółdzielczy w Namysłowie o/Niemodlin 44  8890 1079  0009  4009  2006  0001.

* dotyczy prowadzących więcej niż jeden punkt sprzedaży 

Formularze  do pobrania:
1/ Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.pdf
2/ Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych z roku poprzedniego (wraz z wyjaśnieniem) - Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu.docx