Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

 Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego , II piętro, pok.37
tel. 77/4 606 295 wewn. 222
 
Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
2) Załączniki:
- odpis księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem przekształcenia,
- odpis księgi wieczystej lokalowej - dot. właścicieli lokali, którym przysługuje udział w prawie użytkowania wieczystego
- kopia dokumentu stanowiącego podstawę prawną nabycia prawa użytkowania wieczystego w szczególności tj. umowa kupna sprzedaży, umowa o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, umowa o oddanie w użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, umowa zamiany, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu,
- dokumenty potwierdzające następstwo prawne w szczególności postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
- wypis z ewidencji gruntów,
- w przypadku składania wniosku przez osobę prawną aktualny odpis z KRS-u - dot. osób prawnych.
 

Opłaty:
Od wniosku nie pobiera się opłaty skarbowej.
Opłata skarbowa od wydania decyzji – 10,00 zł.

Czas załatwienia sprawy:
Jeśli zachodzą ustawowe przesłanki, wniosek załatwiany jest poprzez wydanie decyzji administracyjnej w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W przypadku braku przesłanek ustawowych wniosek jest załatwiany poprzez wydanie decyzji administracyjnej o odmowie bądź umorzenia postępowania w sprawie. Termin załatwienia wniosków wynosi od 3 do 12 miesięcy lub może być przedłużony w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.
O decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Niemodlina.


Inne ważne informacje:
1) Prawo do nieodpłatnego przekształcenia przysługuje użytkownikom wieczystym i ich następcom prawnym, którym oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste w zamian za wywłaszczenie lub przyjęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990r., niezależnie od przeznaczenia nieruchomości.
2) W przypadku współużytkowania wieczystego, zgodnie z treścią art. 2 ww. ustawy wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności winni złożyć wszyscy współużytkownicy wieczyści nieruchomości

Formularze do pobrania:
DOCwniosek-przekształcenie z bonifikatą.doc (26,50KB)
DOCwniosek-przekształcenie bez bonifikaty.doc (24,50KB)

 

 

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Niemodlinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Halina Grębowiec
Data wytworzenia: 2013-12-02