Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ustalenie warunków zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego

USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY / LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoMiejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego , II piętro, pok.37
tel. 77/4 606 295 wewn. 222
 
Wymagane dokumenty:
1) wniosek o ustalenie decyzji o warunkach zabudowy / lokalizacji inwestycji celu publicznego,
2) 2 egzemplarze kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 z zasobów Powiatowego Ośrodka Geodezji i Kartografii w Niemodlinie z oznaczeniami na jednym egzemplarzu granic terenu objętego wnioskiem oraz obszaru oddziaływania inwestycji
3) opracowanie zawierające charakterystykę zabudowy i zagospodarowania - część graficzna i opisowa inwestycji,
4) wykaz działek w przypadku inwestycji liniowych,
5) w przypadku działania przez pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa do występowania w imieniu wnioskodawcy,
6) w przypadku składania wniosku przez osobę prawną – „odpis aktualny z Rejestru Przedsiębiorców” KRS lub Statut (regulamin) Stowarzyszenia,
7) dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej,
8) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – jeżeli jest wymagana przepisami odrębnymi,
9) zapewnienia dostawy lub warunki techniczne wydane przez dysponentów sieci – w przypadku realizacji nowej infrastruktury technicznej

 

Opłaty:
- opłata skarbowa od wydania decyzji o warunkach zabudowy / o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 598 zł (nie dotyczy spraw budownictwa mieszkaniowego)
- opłata skarbowa od pełnomocnictwa – 17 zł ( nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej) uiszczona w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie lub przelewem na konto tego Urzędu (44 8890 1079 0009 4009 2006 0001)

Czas załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy zgodnie z art.35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego)

Inne ważne informacje:
W przypadku stwierdzenia, iż wniosek jest niekompletny, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w trybie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego


Formularze do pobrania:
PDFwniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy PDF.pdf (398,53KB), DOCXwniosek-o-ustalenie-lokalizacji-inwestycji-celu-publicznego-albo-warunkow-zabudowy.docx (80,20KB)

 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Niemodlinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Justyna Obrzud
Data wytworzenia: 20.04.2021