Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok, spalarni ...

WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, GRZEBOWISKA ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI, SPALARNI  ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI ORAZ NA OCHRONĘ PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI

Podstawa prawna:
* Art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami)* , Uchwała nr V/46/11 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Pozostałe przepisy szczególne związane z prowadzeniem działalności objętej zezwoleniem:- w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:* ustawa
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. nr 213, poz. 1342);- w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt:* rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657);- w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części:* rozporządzenie WE 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 3 października 2002 r. (Dz. Urz. WE 273 z 10.10.2002 r. z późn. zm.) ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi; Przedsiębiorca może rozpocząć działalność, jeżeli wydane zezwolenie stanie się ostateczne - winien on równocześnie spełnić wymagania wynikające z odrębnych przepisów prawa poprzez uzyskanie stosownych decyzji, pozwoleń itp. odpowiednio do zaplanowanej działalności.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa , II piętro, pok.32
tel. 77/4 606 295 wewn. 221.
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zezwolenia w zakresie działalności, o którą przedsiębiorca wnioskuje oraz załączniki do wniosku - zgodnie
z wyszczególnieniem umieszczonym w formularzu wniosku.

Opłaty:
Za wydanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz na ochronę przed bezdomnymi zwierzętami pobiera się opłatę w wysokości 616,00 zł na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 25321635, ze zmianami), część III poz. 44 pkt. 1. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin:
44 8890 1079 0009 4009 2006 0001 (BS Namysłów O/Niemodlin) lub w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie. Do wniosku należy załączyć kserokopię dowodu wniesienia opłaty.

Czas załatwienia sprawy:
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku wraz z załącznikami.

Inne ważne informacje:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Burmistrza Niemodlina.

Formularze do pobrania:
DOCwnioski.doc 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Niemodlinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Alicja Sewiłło
Data wytworzenia: 2013-11-29

 

Metryczka
  • opublikowano:
    30-04-2014 20:13
    przez: Renata Szewczyk
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl