Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

WYDANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
 
Podstawa prawna:
Art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami), uchwała Nr XXXVI/219/13 Rady Miejskiej w Niemodlinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa , II piętro, pok.35
tel. 77/4 606 295 wewn. 209.
 
Wymagane dokumenty:
Wypełniony wniosek powinien zawierać:
• imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
• określenie przedmiotu i obszaru działalności,
• określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
• informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
• proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
• określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną. Załączane dokumenty:
- potwierdzenie pisemne dot. gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,
- przedłożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie bazy technicznej i tytułu prawnego do terenu,
- pozostałe załączniki wynikające z realizacji pkt. 1.3 wniosku,
- aktualne zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku).
W przypadku składania oświadczenia, składający zobowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”

Opłaty:
Do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty za decyzję w wysokości 107,00 zł.
Opłata skarbowa za zmianę decyzji wynosi 53,50 zł.
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin: 44 8890 1079 0009 4009 2006 0001 (BS Namysłów O/Niemodlin) lub w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie. Do wniosku należy załączyć kserokopię dowodu wniesienia opłaty.

Czas załatwienia sprawy:
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach - do 2 miesięcy.

Inne ważne informacje:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Burmistrza Niemodlina.

Formularze do pobrania:
DOCwniosek_opróżnianie_zbiorników.doc

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Niemodlinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Alicja Sewiłło
Data wytworzenia: 2013-11-29
Metryczka
  • opublikowano:
    30-04-2014 20:08
    przez: Renata Szewczyk
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl