Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie decyzji dotyczącej usunięcia drzew lub krzewów

WYDANIE DECYZJI DOTYCZĄCEJ USUNIĘCIA DRZEW LUB  KRZEWÓW
 
Podstawa prawna:
• art. 83 - 87 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 627 ze zm.),
• rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów
i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. nr 228, poz. 2306 ze zm.),
• obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz stawek kar za zniszczenie zieleni na dany rok (wydawane co roku).

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa , II piętro, pok.32
tel. 77/4 606 295 wewn. 221.
 
Wymagane dokumenty:
Z podaniem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może wystąpić wyłącznie posiadacz nieruchomości - czyli gruntu, na którym one rosną.
Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem gruntu, na którym rosną drzewa lub krzewy do zamierzonego usunięcia, do podania dołącza zgodę właściciela tego gruntu.
Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1. imię, nazwisko i adres (nazwę i siedzibę) posiadacza oraz właściciela nieruchomości,
2. tytuł prawny władania nieruchomością,
3. nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
4. obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm,
5. przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew,
6. przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu,
7. wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy,
8. rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości.

Opłaty:
Złożenie wniosku, załączników do wniosku i wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej. Usunięcie drzew lub krzewów podlega opłacie w przypadkach i na zasadach określonych
w ustawie o ochronie przyrody i aktach wykonawczych. Jej wysokość ustalana jest indywidualnie.

Czas załatwienia sprawy:
Decyzja wydawana jest w przeciągu miesiąca czasu od dnia złożenia wniosku. W sprawach skomplikowanych termin wydania decyzji ulega przedłużeniu.

Inne ważne informacje:
Od decyzji odmawiającej udostępnienia informacji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Burmistrza Niemodlina, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru).

Formularze do pobrania:
DOCwniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.doc 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Niemodlinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Alicja Sewiłło
Data wytworzenia: 2013-11-29
Metryczka
  • opublikowano:
    30-04-2014 20:10
    przez: Renata Szewczyk
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl