Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie decyzji na lokalizację (budowę) i warunki wykonania lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej

WYDANIE DECYZJI NA LOKALIZACJĘ (BUDOWĘ) I WARUNKI WYKONANIA LUB PRZEBUDOWĘ ZJAZDU Z DROGI PUBLICZNEJ

Podstawa prawna:
Art. 29 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, j.t., ze zm.); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481); Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430, ze zm.); Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, j.t., ze zm.); Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, ze zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa , II piętro, pok.32
tel. 77/4 606 295 wewn. 221.
 
Wymagane dokumenty:
Wypełniony formularz wniosku z określeniem jakiego typu zjazdu dotyczy (tymczasowy, docelowy). Do wniosku należy dołączyć:
1. dwa egzemplarze aktualnej mapy do celów projektowych
z koncepcją zagospodarowania terenu i propozycją lokalizacji zjazdu oraz określeniem jego parametrów technicznych,
2. charakterystykę obiektu, w tym rodzaj działalności (gospodarcza, mieszkaniowa),
3. w przypadku ustanowienia pełnomocnika - oryginał lub poświadczony odpis pełnomocnictwa,
4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej (o ile istnieje konieczność jej pobrania).

Opłaty:
Za wydanie decyzji lokalizacyjnej na zjazd pobiera się opłatę skarbową zgodnie z Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635, ze zm.). Opłata wynosi:
1. za wydanie zezwolenia – 82 zł (zwolnione z opłat są zezwolenia związane z budownictwem mieszkaniowym),
2. za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) lub jego odpis - 17zł (opłata nie dotyczy pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego
w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin:
44 8890 1079 0009 4009 2006 0001 (BS Namysłów O/Niemodlin) lub w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie. Do wniosku należy załączyć kserokopię dowodu wniesienia opłaty.

Czas załatwienia sprawy:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Inne ważne informacje:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem burmistrza Niemodlina.

Formularze do pobrania:
brak

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Niemodlinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Alicja Sewiłło
Data wytworzenia: 2013-11-29