Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Podstawa prawna:
Art. 39 ust. 3 i 5, art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 1 i 2, ust.4, ust.5, ust.11, ust.13 i ust.15 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, j.t., ze zm.) oraz § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1481).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U.
z 2006 r. Nr 225, poz. 1635, ze zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa , II piętro, pok.32
tel. 77/4 606 295 wewn. 221
 
Wymagane dokumenty:
Wypełniony formularz wniosku wg załączonego wzoru (formularz - oświadczenie to podpisują tylko podmioty (osoby) umieszczające urządzenie obce w pasie drogowym ), doręczony przynajmniej na 30 dni przed rozpoczęciem robót. W przypadku robót związanych z przebudową ciągu uzbrojenia podziemnego oraz doprowadzaniem przyłączy do wniosku należy dołączyć:
• potwierdzenie uzgodnienia dokumentacji (ZUD),
• plan sytuacyjny zajęcia,
• harmonogram robót,
• projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez Miejskiego Inżyniera Ruchu,
• potwierdzenie przyjęcia zlecenia na odtworzenie nawierzchni przez jednostkę specjalistyczną,
• dokumenty rejestrowe firmy: Regon, NIP oraz dla podmiotów prawnych wypis z RHB; dla podmiotów fizycznych wypis z ewidencji działalności gospodarczej.

Opłaty:
Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z Uchwałą Nr XXI/161/04 z dn. 28 października 2004 r. i Nr XXII/180/04
z dn. 25 listopada 2004 r. Rady Miejskiej w Niemodlinie. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Niemodlinie ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin: 44 8890 1079 0009 4009 2006 0001 (BS Namysłów O/Niemodlin) lub w kasie Urzędu Miejskiego w Niemodlinie. Do wniosku należy załączyć kserokopię dowodu wniesienia opłaty.

Czas załatwienia sprawy:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Inne ważne informacje:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Niemodlina.

Formularze do pobrania:
 PDFwniosek_zajęcie_pasa_drogowego.pdf 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Niemodlinie
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Alicja Sewiłło
Data wytworzenia: 2013-11-29
Metryczka
  • opublikowano:
    30-04-2014 15:39
    przez: Renata Szewczyk
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl