Przejdź do treści strony
Urząd Miejski w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

I przetarg ustnynieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności nr 7, zabudowanej byłym budynkiem użyteczności publicznej (były budynek szkolny), oznaczonej nr działki 617/1 k.m. 10 o powierzch

                                                                                                                                                             Niemodlin, dnia 04 stycznia 2016r.             


                                                                                                            O G Ł O S Z E N I E
    Burmistrz Niemodlina działając zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 38 ustawy 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 z póz.zm) oraz z § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz.1490) ogłasza

                                                                                   I    p r z e t a r g     u s t n y     n i e o g r a n i c z o n y
na sprzedaż nieruchomości położonej w Niemodlinie przy Alei Wolności nr 7, zabudowanej byłym budynkiem użyteczności publicznej (były budynek szkolny), oznaczonej nr działki 617/1  k.m. 10 o powierzchni 0,3589 ha; KW nr OP1O/00089558/8.


Nieruchomość ta stanowi własność Gminy Niemodlin. Wolna od obciążeń i zobowiązań.
Nieruchomość zabudowana budynkiem o powierzchni ogólniej – 1090,06 m² w tym: użytkowej 778,09 m² (powierzchnia parteru, piętra i poddasza) oraz powierzchni piwnic 311,97 m². Jest to budynek trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony z dachem czterospadowym krytym dachówką ceramiczną. Wyposażony w instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i c.o. Na nieruchomości usytuowany jest budynek garażowy, parterowy z dachem czterospadowym kryty dachówką o powierzchni użytkowej 38,80m². Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego m. Niemodlina nieruchomośc jest położona na obszarze oznaczonym symbolem „C2MW,U”- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej: usługi bytowe, administracji, turystyki, oświaty i wychowania, zdrowia oraz usługi z zakresu obsługi ludności lub przedsiębiorstw. Cena wywoławcza: 709.000,00 zł.
Szczegółowy opis i wycena zbywanej nieruchomości znajduje się w Urzędzie Miejskim w Niemodlinie (pok. nr 35). Informacje na temat przetargu udzielane są w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego tut.Urzędu (tel.774606295 wew.209). Uczestnik przetargu może zapoznać się z regulaminem przeprowadzania przetargów, dostępnym w pokoju nr 35 i 36 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości 70.000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych). Wadium należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Niemodlinie nr 87 8890 1079 0009 4009 2006 0003 w terminie do 14 marca 2016r. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane konto.
W przypadku firm osoby biorące udział w przetargu winny przedłożyć wyciąg z właściwego dla siedziby rejestru lub inny dokument urzędowy, z którego wynika jego status prawny, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji. Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić w przypadku uzyskania zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych, jeżeli wymagają tego przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2014r, poz. 1380). Przetarg odbędzie się w dniu 18 marca 2016r. w sali nr 62 Urzędu Miejskiego w Niemodlinie o godz. 09:00.  
Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę, nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości. Nabywca ponosi ponadto koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.
Wpłacone wadium zostanie:
*    zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
*    zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.
Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystapi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie ustalonym przez Gminę wpłacone wadium ulega przepadkowi.

 

Metryczka
  • opublikowano:
    05-01-2016 12:56
    przez: Artur Pieczarka
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37

Dane kontaktowe:

tel.: 774606295
fax: 774606260
e-mail: um@niemodlin.pl
strona www: niemodlin.pl