Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Transmisje na żywo oraz archiwum nagrań sesji Rady Miejskiej w Niemodlinie

Link :

Transmisja na żywo oraz  sesje archiwalne - https://transmisja.esesja.pl/niemodlin

 

 

KLAUZULA     INFORMACYJNA

 Nagrywanie i transmisja sesji RM w Niemodlinie

 

Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych osób uczestniczących w obradach Rady Miejskiej w Niemodlinie w celu realizacji obowiązku transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujmy, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Niemodlina z siedzibą przy ul. Boh. Powst. Śl. 37, 49-100 Niemodlin. Dane kontaktowe: tel. 77 4606 295,e-mail: um@niemodlin.pl.
  2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych z którym możecie Państwo kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: .
  3. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku oraz głosu są  transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, których przetwarzanie odbywa się  w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 20.  ust.1b.  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit.c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.
  4. Nagrania są udostępniane na stronie podmiotowej BIP: http://bip.niemodlin.pl/4657/2092/transmisje-na-zywo-i-archiwum-nagran-sesji.html
  5. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty, które zawarły umowę powierzenia przetwarzania danych oraz każde inne osoby, gdyż nagranie stanowi informację publiczną i są udostępniane pod w/w adresami internetowymi.
  6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej i Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
  7. Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia 2016/679. 
  8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej decyzji i nie będą przetwarzane w celu profilowania.