Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na prowadzenie działalności handlowo - gastronomicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Niemodlinie ul. Reymonta 11 49-100 Niemodlin ogłasza przetarg na: Wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku gospodarczym na terenie Basenu w Lipnie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo - gastronomicznej
 

I. WYNAJMUJĄCY
Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Reymonta 11 49-100 Niemodlin
tel./668855115 ; 77 4600124
e-mail: biuro@osir-niemodlin.pl
 

II. PRZEDMIOT NAJMU
Przedmiotem najmu jest lokal użytkowy zlokalizowany w budynku gospodarczym basenu odkrytego w Lipnie, składający się z:
- pomieszczenia pierwszego - konsumpcyjnego
- pomieszczenia drugiego – zaplecza kuchennego
 

III. OKRES NAJMU
Umowa najmu zostanie zawarta na czas funkcjonowania basenu w sezonie letnim
Przewidywany termin uruchomienia powinien być uzgodniony z wynajmującym
 

IV. WARUNKI NAJMU WYMAGANIA FORMALNO - PRAWNE
1. Najemca przed rozpoczęciem działalności handlowo-gastronomicznej w lokalu uzyska wszystkie niezbędne pozwolenia i badania:
a) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny,
b) inne wymagane.
2. Odpowiednie dokumenty Najemca przedłoży Wynajmującemu przed dniem
rozpoczęcia działalności w lokalu.
3. Najemca w okresie najmu jest zobowiązany do prowadzenia niezbędnych prac remontowych i konserwacji użytkowanych urządzeń, będących własnością Wynajmującego.
4. Najemca zobowiązany jest wykonywać działalność handlowo-gastronomiczną w sposób umożliwiający prowadzenie statutowej działalności Wynajmującego.
5. Najemcy nie wolno bez zgody Wynajmującego oddać lokalu w całości lub części osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub w podnajem.
6. Najemca nie może bez zgody Wynajmującego dokonać żadnych zmian adaptacyjnych w lokalach objętych umową najmu.
7. Najemca zobowiązuje się do ponoszenia nakładów związanych z używaniem lokalu
w uzgodnieniu z Wynajmującym w szczególności: napraw urządzeń grzewczych i elektrycznych (wyłączniki, zabezpieczenia el., gniazda), uzupełnienia oszklenia drzwi i okien, naprawy lub wymiany uszkodzonych okuć, zamków, usuwania niedrożności przewodów odpływowych od urządzeń sanitarnych.
8. Najemca zobowiązany jest dbać o czystość toalet znajdujących się na terenie basenu, oraz terenu wokół lokalu w związku z prowadzoną przez siebie działalnością handlowo-gastronomiczną.
9. Najemca obowiązany jest do prawidłowego korzystania z podjazdów dojeżdżających do budynku w celu zaopatrzenia lokalu.
10. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w przedmiocie
najmu i w takim przypadku ma obowiązek przywrócenia stanu pierwotnego wynajmowanych pomieszczeń nie później niż do 7 dni.
11. Po upływie terminu umowy najemca przekaże lokal wynajmującemu w stanie nie pogorszonym.
12. W związku z wynajęciem przedmiotu najmu, Wynajmujący zobowiązuje się wobec
Najemcy do ustanowienia świadczeń dodatkowych:
a) udostępnienia energii elektrycznej,
b) udostępnienia dojazdu do przedmiotu najmu,
c) dostarczenia wody,
13. Rozliczenia za świadczenia dodatkowe dokonane będą w sposób następujący:
a) koszty pobieranej energii elektrycznej ponosi Najemca wg wskazań podlicznika,
b) opłaty za wodę płaci Najemca wg wskazań podlicznika,
c) koszt założenia podliczników leży po stronie Najemcy
d) wywóz śmieci i nieczystości na koszt najemcy
 

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Ofertę należy złożyć na formularzu, który można pobrać w siedzibie Wynajmującego
Do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1.Koncepcje prowadzenia działalności gastronomicznej.
2. Proponowana kwota opłaty miesięcznej za wynajem lokalu na rzecz wynajmującego.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
3. Wykaz wykonywanych usług o podobnym charakterze w ciągu ostatnich 3 lat.
Oferty należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana na Wynajmującego na adres:
Ośrodek Sportu i Rekreacji 49-100 Niemodlin ul. Reymonta 11 i oznaczonej hasłem:
„Wynajem lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku gospodarczym na terenie Basenu w Lipnie z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo-gastronomicznej”
Najemca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem,że Wynajmujący otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu do składania ofert.
Powiadomienie musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem „zmiana” lub „wycofanie”.
Do kontaktów z oferentami uprawniony jest dyrektor OSiR Krzysztof Kubiak, tel. 668855115 w godz. 8.00 – 15.00
Wizja obiektu może być przeprowadzona w terminie wcześniej uzgodnionym z Wynajmującym.
 

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE MIEJSCA, TERMINU SKŁADANIA, OTWARCIA
OFERT ORAZ TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin składania ofert upływa dnia 30.04.2012r. o godzinie 12:00. Otwarcie ofert nastąpiw dniu 30.04.2012. o godz13.00 w Ośrodku Sportu i Rekreacji Niemodlin ul. Reymonta 11 o godzinie 10.00. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwierania kopert z ofertami Wynajmujący ogłosi nazwy oferentów ich adresy i ceny ofertowe.
VII. WYBÓR OFERTY
1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest zaproponowana cena czynszu brutto
miesięcznie. Wynajmujący podpisze umowę na najem pomieszczeń z oferentem, któryspełni wymagania Wynajmującego oraz zaproponuje najwyższą cenę czynszu.
2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Dyrektor OSiR mgr
Krzysztof Kubiak